ZAKONODAJA - OSNOVNA ŠOLA - skupna vprašanja

Prispevki
7
Področje: učiteljica razrednega pouka
Izpraševalka: Nevenka Lamut

1. Vpis v prvi razred
2. Ocenjevanje vzgojnih predmetov na razrednji stopnji v OŠ
3. Izobraževanje na domu
 
Prispevki
3
Naziv
profesor športne vzgoje
Zavod
OŠ Gornja Radgona
Področje
Osnovna šola
DiF
Izpraševalka: mag. Polona Šoln Vrbinc

1. 5 stopenjski model pomoči otrokom z učnimi težavami.
2. Učna in delavna obveznost učitelja.
3. Status športnika.
4. Kaj se zgodi z učencem, ki je opravičen udeležbe pri predmetu šport (aktivnost, ocenjevanje)?

Res zelo prijazna in nasmejana gospa, ki ti pomaga s podvprašanji, če se ti zatakne.
 
Prispevki
3
Področje
Osnovna šola
Učiteljica RP; izpraševalec: M. Loborec Škerl
1. Program OŠ (obvezni in razširjeni)
2. Otroci s posebnimi potrebami (kdo, kako učitelj pomaga - dopolnilni pouk, ISP, vključitev svetovalne službe, nadarjeni)
3. Šola v naravi (kdo financira, kdo sodeluje pri izvedbi)
4. Napredovanje učencev

Zelo pozitivna in prijazna gospa, pomaga in spodbuja s podvprašanji.
 
Prispevki
7
1. Cilji izobraževanja na splošno. Kje je to zapisano?
2. Učenčeve pravice in dolžnosti. Podrobneje pravice učencev s statusom športnika.
3. Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja (Koliko pisnih ocenjevanj je lahko v enem tednu? Koliko jih mora pisati nzd (1), da se ponavlja? Ali je v MUS tudi tako?).
 
Prispevki
14
Naziv
magistrica profesorica biologije in magistrica profesorica slovenskega jezika in književnosti
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
Datum: 12. 12. 2018
Izpraševalka: Polona Šurca Gerdina

1. Ugovor na oceno (kdo se pritoži, na katero oceno se pritoži, koliko članov sestavlja komisija (pomembno, da en član ni zaposlen v šoli), na podlagi česa odloča komisija (ima pred sabo kaj, da lahko pogleda učenčeve rezultate, npr. pisnih izdelkov nima, ker jih imajo starši).
2. Katere dokumente šola trajno hrani?
3. Svet šole (koliko je predstavnikov, ali je lahko tudi čistilka v svetu šole (da), našteti tri naloge sveta šole).
 
Prispevki
8
Področje
Vrtec, Osnovna šola
Izprasevalec Žun
 1. Pogoji za ravnatelja
 2. Akt o sistematizaciji (kdo, kako, postopek)
 3. Manjše učne skupine, kako umamo urejeno na naši šoli in kako bi še lahko imeli drugače (tu sem znala samo zadnjo triado točno, potem pa sem zabluzila, zato še)
 4. LDN - KDO SPREJME, KDO PRIPRAVI, KAJ VSEBUJE (je hotel zelo točno, ker učnih skupin nisem dovolj znala).
Na koncu tudi rekel, da mi jib je kar malo zameril, pa sem obljubila da si jih natančneje pogledam. Je rekel, da ne bi pričakoval ničesar drugega. :) Je za hece, če vidi da si se pripravljal.
 
Prispevki
5
ga. Kmet:
-financiranje VIZ
-napredovanje učencev v višji razred v 1., 2. in 3. triadi
-popravni izpit
 
Prispevki
7
G. Zupančič
1. Pravilnik o šolskem koledarju
2. Svet šole (sestava, pristojnosti, kateri šolski dokument potrjujejo)
3. Napredovanje učencev v prvi triadi vio.
 
Prispevki
7
Naziv
Mag. prof. geografije in mag. prof. pedagogike (uni)
Zavod
/
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
 1. vpis v 1. razred, odložitev šolanja (kdaj, ali lahko med letom, na čigav predlog),
 2. šolski okoliš
 3. kakšno pomoč zagotavlja šola učencem z učnimi težavami (dopolnilni pouk, individualno pa skupinsko pomoč)
 
Prispevki
4
 1. pravice otrok (nekaj jih naštej)
 2. otroci priseljencev (prilagoditve 2 leti, prvo leto lahko neocenjeni iz določenih predmetov, tečaji slo in kult,, kaj pa če pride devetošolec sredi leta v slo...ponovnoi obiskuje 9 razred)
 3. Naštej strokovne delavce v OŠ
delovni čas učiteljev (zadnje spremembe s področja zakonodaje- Antus)
izpraševalka Mihelič-Kolonič
 
Prispevki
8
Izpraševalka: Polona Šurca Gerdina

1. Kaj je letni delovni načrt? Kdo ga pripravi in kdo ga sprejema?
Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.
Previdno pri SPREJEMANJU in PRIPRAVLJANJU. SPREJEMA ga SVET ŠOLE (tu sem izkoristil in izdrdral vse, kar sem vedel o Svetu šole), PRIPRAVIJO ga strokovni delavci šole - jaz sem rekel samo "delavci šole" in je rekla da to ne bo držalo, potem je dodala "strokovni".


2. Neobvezni in obvezni izbirni predmeti - naštej. V katerem razredu se začnejo? Kateri se ponujajo do konca šolanja?
Neobvezni izbirni: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, tehnika, šport (4. do 6. razred). Drugi tuji jezik je na voljo skozi celo šolanje. Začnejo se v 4. razredu. Obvezni izbirni so v 7., 8. in 9. razredu, jih je ogromno (sem jih naštel nekaj, npr. Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Vzgoja za medije...).

3. Ugovor na oceno. Komu se starši pritožijo, a je kak rok, kako poteka proces, vse.
Starši lahko dajo utemeljen, pisni odgovor 3 dni po seznanitvi s KONČNO oceno. Pritožijo se ravnatelju (vprašala me je komu se pritožijo, meni, ravnatelju, učiteljskemu zboru...). Ravnatelj v treh dneh po prejemu ugovora skliče komisijo, ki učenca ponovno oceni in odločitev je dokončna. Lahko se tudi pogleda učenčeve obstoječe izdelke, ampak samo, če jih starši predložijo (ponavadi jih ne).

Jaz mislim, da ji nisem bil preveč simpatičen, ker je ob mojem (pomanjkljivem) znanju LDNja imela pripombe, kot so "a tako vi mislite, da to deluje", je pa vsaj upoštevala, da sem marsikaj vseeno znal - je kar zahtevna, ampak je dokaj prijazna; sicer se mi zdi, da njena prijaznost pada sorazmerno s tem, koliko znaš, ampak bo hotela iz tebe izvleči, kar se da. Sem pa vseeno opravil, tako da vso srečo!
 
Prispevki
4
Naziv
študent
Zavod
študent
Področje
Osnovna šola
Rok za vpis v 1. razred, pogoje za vpis (starost otrok) in razloge ter način, kdaj se odloži začetek šolanja v 1. razredu. Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo

Na kakšen način, na čigav predlog in iz katerih razlogov se lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo? Kdaj je to zagotovo obvezno? Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja v 1. razredu

Kako poteka postopek odložitve šolanja v 1. razredu?
Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.
Šolski okoliš

Pojem šolski okoliš in postopek pridobivanja podatkov o šoloobveznih otrocih. Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča. Obveznost šole, da otroka iz svojega okoliša obvezno vpiše.

Kako poteka vpis oziroma prepis v šolo drugega šolskega okoliša? Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.
 
Prispevki
6
Izpraševalka: Nataša Mihelič Kolonič

Rada bi samo povedala, da se nič ne bat, res ni tako težko kot si pred izpitom predstavljamo... Če je potrebno, izpraševalci pomagajo in te usmerijo :)
Moja izpraševalka je bila zelo prijazna in ni nič komplicirala... Dobila sem sledeča vprašanja:
 1. Šolski okoliš (vse, kar piše v Zakonu o osnovni šoli, še posebno pa prepis v drugo šola in kako je potem s šolskim okolišem)
 2. Šolanje na domu (prav tako vse lepo zapisano v Zakonu)
 3. Šolski koledar (našteti sestavine, kdo ga ureja/sestavlja)

Pa veliko sreče na izpitu! :)
 
Nazadnje urejeno:
Prispevki
5
Zavod
OŠ Miren
Področje
Osnovna šola
Izpraševalka: Kresal Sterniša
OŠ, glasbena umetnost

1. Organi javne šole (našteješ) in nato bolj podrobno o svetu (sestava in pristojnost)
2. Status perspektivnega umetnika (kdo ga lahko dobi, kdo predlaga, prilagoditve, kdo odloča, mirovanje, prenehanje)
3. Česa je v šoli opravičen učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (mogoče ni točno postavljeno vprašanje) - opravičen je obiskovanja pouka obveznih izbirnih predmetov

Če se ti zatakne, pa vidi da znaš, ti pomaga s podvprašanji. Prijazna gospa :)
 
Prispevki
3
IZPRAŠEVALKA DARINKA CANKAR

1- razlika med ocenjevanjem in preverjanjem znanja
2. napredovanje učencev v višji razred, popravni izpiti( kdaj, va katerih razredih, kdaj je konec šolskega leta)
3. strokovni delavci v OŠ
 
Prispevki
6
Izprasevalka: Nevenka Lamut
OŠ svetovalni delavec

1. Izobraževanje na domu
2. Obvezni in razširjeni program OŠ (elementi)
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Na vrhu