ZAKONODAJA - vprašanja - do FEBRUARJA 2011

Trenutno berete:
ZAKONODAJA - vprašanja - do FEBRUARJA 2011

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Pridružen
21. nov 2010
Prispevki
5.859
Nazadnje urejeno:
Seznam vprašanj se od FEBRUARJA 2011 posodablja v temah na tej strani: viewforum.php?f=24

Vprašanja na strokovnem izpitu raznih kandidatov (vrtec, OŠ, SŠ, GŠ,...):


1. Shranjevanje osebnih podatkov v vrtcu?
2. Publikacija vrtca? Kdaj morajo biti starši prvič seznanjeni z njo in kje jo imajo vedno na razpolago? Ob vključitvi otroka v vrtec, vedno je na voljo na oglasnih deskah vrtca.

Imenovanje ravnatelja (sem mogla cel postopek opisati)
Vzgojni ukrepi
Letni delovni načrt

1. Program OŠ; obvezni in razširjeni (našteti kaj vsebuje kateri in če je za razširjen program potrebno opravičilo staršev, če je učenec odsoten)
2. Vpis v prvi razred (kdaj in kdo)
3. Vpis v šolo, ki ne sodi v šolski okoliš otrokovega prebivališča

- ugovor na oceno
- brezplačni prevoz

- osnovnošolska obveznost in trajanje osnovnošolskega izobraževanja
- ugovor na oceno (kdaj ga lahko starši podajo, kako, v kolikem času po prejemu spričevala, v kolikem času je komisija dolžna podati odgovor)
- šolski okoliš

1. šolski okoliš
2. fleksibilna diferenciacija
3. fleksibilni predmetnik

- ocenjevanje znanja (poveš, kar se spomniš - na kratko; nato podvprašanji: kaj je javnost ocenjevanja; kaj je obvezno pred vsakim ocenjevanjem znanja ...)
- na kakšen način lahko napredujejo učitelji (v nazive in plačne razrede), kateri nazivi (mentor, svetovalec, svetnik)
- naštej nekaj zakonov in pravilnikov (srednja šola)

1. Matura (vrste, predmeti obveznega/ izbirnega dela, šolska maturitetna komisija, državni izpitni center - pristojnosti, državna komisija)
2. svet šole (sestava, pristojnosti)
3. avtonomija šolskega prostora

- Vpis v 1. razred (posebnosti)
- Ugotavljanje pripravljenosti
- Dokumentacija - o učencih

1.Svet vrtca (sestava, pristojnosti)
2.Programi vrtca (podvprašanje: ali lahko v krajšem programu izvajajo vzgojno delo pomočnice vzgojiteljice? Po novem lahko)
3.Vpis otroka v vrtec

1. plačila staršev ( sem kar govorila in govorila in me je ustavila in je rekla, da sem odgovorila na dve vprašanji)
2. avtonomija prostora - kaJ POMENI, kje piše o tem, kdo še ne sme opravljati konfensionalne dejavnosti poleg vere - politične stranke)

1. Vpis v 1. razred in prepis v drugo šolo. Kako poteka prepis v ostalih razredih, kako ko se preseliš. Ali je šola dolžna vpisat otroka, ki živi v tistem okolišu? Da.
2. Ocenjevanje. Koliko testov na teden? 2, če se ponavlja 3. Koliko v istem dnevu? 1. Koliko dni pred konferenco se sme pisati? 5 dni, izjema če se ponavlja ...

1. Katere stokovne svete poznam
2. Kakšne so pristojnosti strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
3. Vse razlike med trijadami
4. razlika med preverjanjem in ocenjevanjem.

- avtonomija šolskega prostora
- matura (na splošno kaj to je, razlike med poklicno in splošno)
- zakoni ki urejajo srednješolsko izobraževanje, posebej maturo! (ne pozabiti našteti tudi P R A V I L N I K o varovanju izpitne tajnosti pri maturi)

1. kakšne so naloge svetovalnega delavca
2. vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice - kakšno delo opravljata
3. vpis otroka v vrtec

- Trajanje osnovnošolskega izobraževanja, kdaj je izpolnjena osnovnošolska obveznost
- Učni jezik
- Roki za vpis ocen v 3. vzgojnoizobraževalnem obdobju; kdaj se ponavlja pisno ocenjevanje znanja

- izobraževanje na domu,
- vrste diferenciacije (sem naštela in vse opisala, malo več je hotela vedeti o heterogenih učnih skupinah, nato me je vprašala, kaj ureja velikost učnih skupin in sem povedala, da Pravilnik o normativih in stadardih - je bilo nato moje tretje vprašanje),
- Pravilnik o normativih in standardih (kaj je v njem zapisano, mi ni bilo potrebno povedati, kolikšni pa so normativi).

Svet staršev
Razširjeni program

1. Vzgojni načrt, kaj je v njem vse zapisano, kdo ga sprejme, s kakšno večino
2. LDN, kaj je to, kdo ga sprejme, s kakšno večino, v katerem zakonu ga najdemo (v Zakonu o osnovni šoli)
3. razlika med učiteljskim zborom in oddelčnim učiteljskim zborom, kdo vodi enega, kdo drugega, s kakšno večino sprejemajo odličitve

- Volitve ravnatelja, cel postopek natančno
- Strokovni organi šole
- Javni zavodi in njihove glavne naloge

- pristojnosti sveta šole
- ponavljanje in ocenjevanje
- dokumentacija in katera se trajno hrani.

imenovanje ravnatelja
šolski sklad
ugovor na oceno

strokovni ograni šole
napredovanje učencev

1. Matura
2. Preverjanje in ocenjevanje znanja
3. Avtonomija šolskega prostora

1. Svet šole (kdo sestavlja, kdo ne more biti član, pristojnosti)
2. Trajanje OŠ-izobraževanja
3. Strokovni delavci v OŠ (kateri so, pogoji)

1. Diferenciacija
2. Napredovanje učencev
3. Učna in delovna obveznost učitelja

1. Učna in delovna obveznost učitelja (pozabila sem na dežurstva in spremstva učencem),
2. Status učenca (postopek pridobivanja, kdaj preneha ...)
3. primerjava med učnim načrtom in predmetnikom (kako zgledata, kaj je v posameznem navedeno).

1. Temeljni zakoni, ki veljajo za OŠ
2. Diferenciacija
3. Obvezni in razširjen program

1. Publikacija vrtca!
2. Kaj mora biti, da lahko ustanovimo vrtec oz. da je vrtec sploh lahko!
3. Viri financiranja predšolske vzgoje!
4. Svet vrtca!

Svet šole (sestava, mandat - 4 leta, pristojnosti).
Napredovanje iz razreda v razred.

1. Prešolanje učenca (kdaj, kako, dokument (sklep o prešolanju).
2. Učna in delovna obveza.
3. Strokovni delavci.

1. Delo svetovalne službe (OŠ)
2. Definicija otrok s posebnimi potrebami (razlika v definiciji - Zakon o OŠ in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami);
- največje možno število ur DSP po odločbi (odgovor: 5 ur)
3. Svet šole (podvprašanje: ali bi jaz lahko bila imenovana v Svet šole - da)

1. Ocenjevanje
Če rad ocenjujem, kako je z javnostjo ocenjevanja. Napoveš vsebino, načine, oblike, postopke ocenjevanja, roke, kriterije, meje med ocenami, točkovnike, na test napišeš možne točke in točke posameznih nalog, ocenjuješ pred oddelkom, omogočiš vpogled …
2. Interesne dejavnosti.
V bistvu je začela z vprašanjem, če vodim pevski zbor in sem dejal, da imam vokalno skupino v sklopu interesnih. No pol sva pa malo o tem. Niso v predmetniku, koliko ur morajo zafilat.
3. Matura – »Ali je glasba lahko maturitetni predmet?« Da. »Ali sem kot učitelj lahko v izpitni komisiji?« Da. »Kdo je zadolžen za izvajanje mature na šoli?« Ravnatelj in tajnik kot vezni člen med državno in šolsko komisijo.

VPIS OTROK V VRTEC (kdo ima prednost, kdo določi komisijo in kdo kriterije)
TEMELJNE NALOGE VRTCA
OSEBNA MAPA OTROKA, KI SE MU NUDI SVETOVANJE IN POMOČ (kdo jo ima shranjeno, kdo ima vpogled vanjo, ali lahko svetovalni delavec sam zbere vse podatke)

Svet šole
Ravnatelj
Javne listine

Kaj je potrebno za ustanovitev OŠ? Javno veljven program, primerni prostori, kader z ustrezno izobrazbo in zagotovljen vpis vsaj dveh oddelkov na razred. Nič drugega.
Predmetnik in učni načrt. Predmetnik: za vsak razred - kateri predmeti, koliko ur na teden in koliko ur na leto. Učni načrt: vsebina predmeta in standardi znanj. Kako vi uresničujete učni načrt? Z letnimi in sprotnimi pripravami. Kaj je v sprotni pripravi - iz katerih dveh delov je sestavljena? Iz vsebinskega in metodičnega.

1. Avtonomija šolskega prostora
2. Napredovanje učencev
3. Opravičevanje odsotnosti (pazite: učenec lahko izostane od pouka, NE da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku VNAPREJ NAPOVEJO)

1. Svet šole
2. Ravnatelj (na kratko)
3. Vzgojni ukrepi

1. Samo našteti organe javne oš
2. Podrobneje svet staršev
3. Prevoz otrok - paziti, kateri otroci s p.p. imajo pravico do brezplačnega prevoza
4. Otroci s posebnimi potrebami (tu me je kar tenstala, tudi pred mano je to spraševala; paziti je treba na izrazoslovje; čisto se je vznemirila, ko se pri naštevanju skupin teh otrok rekla: otroci z duševnimi motnjami in ne otroci z motnjami v duševnem razvoju - pač sem se to učila zadnji čas in si nisem glih vse izraze prav zapomnila) + v katerih programih se izobražujejo ti otroci
5. pravilnik o šolskem koledarju

- Brezplačni prevoz (kdo vse je upravičen)?
- Ocenjevanje pisnih izdelkov (kaj vse mora biti na pisnih izdelkih, kdaj se ocena vpiše v redovalnico, koliko prej se napove, kaj če je 1/3 negativna)?
- Vpis otroka v 1. razred (kdaj, odložitev)?

- kdo ustanavlja javne zavode za VIZ (vse, od vrtcev do glasbenih šol in šol s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami)
- kako se financirajo javni VIZ zavodi, katere materialne stroške plača država (za delavce), katere lokalna skupnost
- kdo lahko uči v razredih po VIZ obdobjih (triletjih)
- kako se lahko starši pritožijo, če niso zadovoljni z oceno, (in kdaj - samo ob koncu šol. leta).

1) Vprašanje sem si lahko izbrala sama, tako da bodite pripravljeni tudi na to možnost, da vas ne bo zmedlo, jaz sem bila tako presenečena, da skoraj nisem vedela, kaj naj si izberem Smile
2) Preverjanje in ocenjevanje znanja
3) Šolska inšpekcija

Kako bi ustanovila zasebno šolo (srednjo) - postopek
Opravičevanje odsotnosti
Strokovni sveti
Napredovanje (nazivi, kdo predlaga -ravnatelj ali sam delavec, po mnenju uč.zbora- kdaj lahko napreduješ)
Organi šole in potem naloge razrednika

KOLEKTIVNA POGODBA
NAČELA
OPIŠI NAČELO IZBIRE

OPP (vse podrobno)
Publikacija vrtca
dokumentacija vrtca

1. Pristojnosti ravnatelja (izčrpno, zelo vztrajal, hotel slišati točno definicijo ravnatelja: Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole, tako kot je zapisana v ZOFVI) Mislim, da sem naštela večino pristojnosti, a je še kar čakal, če se bom še kakšne spomnila. Shocked
2. Diferenciacija (spet definicija kot v Pravilniku o diferenciaciji), našteti vse oblike, jih opisati.
3. OPP oz. otroci s posebnimi potrebami, kateri so in kam se jih usmerja, v katere prigrame.

1. LDN (vse o tem, podrobno)
2. Svet šole (sestava, pristojnosti, kaj pa glede delavcev sole, katere pritozbe sprejema)
3. Pravilnik o šolskem koledarju (kaj je v njem, kaj pa glede letnega dopusta delavcev)

- načela izobraževanja odraslih
- matura
- vpis v izobraževanje

Diferenciacija, ustanavljanje oš, učni jezik, prevoz

cilji predšolske vzgoje
svet vrtca- sestava, naloge

- ali so učbeniki v OŠ obvezni, kdo jih potrdi, kako in kdo s ev šoli odloči za učbenike,
- organi šole in strokovni delavci šole (v pripravi sem imela napisano namestnico ravnatelja, morala bi biti pomočnica).

- svet staršev (vse, mandat, o čem lahko podajo mnenje)
- preverjanje, ocenjevanje
- kriteriji za razvrščanje otrok s PP (kako dosega normative, standarde, kakšne so njegove ocene, razvojne posebnosti ...)
- kdo izda odločbo, kaj mora OŠ po prejetju odločbe pripraviti?

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
DOKUMENTACIJA V VRTCU
NAČELA

1. Vpis v vrtec.
2. Naštej zakone in predpise.
3. Ustanavljanje vrtcev.

- DOLOČANJE PLAČILA STARŠEV (koliko je plačilnih razredov, na podlagi česa razvrščajo v plačilne razrede, kdo je plačila oproščen, komu sofinancira občina in komu država)
- KAJ JE PUBLIKACIJA (pa seveda sem morala poveati kaj vse vsebuje, kdo določi obvezni del, komu je namenjena, kdo jo sprejme ...)
- SVET VRTCA (vse)

- napredovanje učiteljev
- Ocenjevanje
- Svet zavoda

1. napredovanje učencev (napredovanje v 1, 2 in 3 VIZ obdobje)
2. strokovni organi šole (podrobno strokovni aktiv)
3. knjige in splošni dokumenti (samo naštet + kaj je matična knjiga)

Vpis v vrtec?
Otrokove pravice?
Kurikulum?

Pred menoj je spraševal cilji VI (ampak zelo natančno, ne da jih našteješ le nekaj, pač pa jih je treba našteti skoraj vse in to ne s svojimi besedami, pač pa vsaj približno kot je zapisano), imenovanje ravnatelja.

1. Velikosti oddelkov, kje je to določeno ? (V Pravilniku o normativih in standardih v OŠ).
2. Naštejte vse normative, ki jih poznate – ste matematik, zato bova malo s številkami Very Happy
- Za učno skupino; če so prisotni Romi, JV, OPB (če en, dva, trije ali štirje razredi v skupini), računalništvo, gospodinjstvo, tehnika, bolnišnični oddelki, 1. razred, izbirne vsebine, spremstvo na ekskurzijah (15), plavalni tečaj – plavalci, neplavalci, smučanje, kolesarski izpit (5) … Tukaj je bil zelo temeljit in ni odnehal, dokler nisem vseh naštela. Mi je pa pomagal, če sem se zmotila.
- Povedala sem tudi učno (razlike učitelj, JV, OPB …) in delovno obveznost učitelja.
3. Vse kar veste o otrocih s PP:
- Kdo so,
- DSP,
- Posebni izobraževalni programi in izobrazbeni standard
- Baje bodo s 1. 9. 2010 na tem področju spremembe, nekaj o Romih itd. Ampak tega nisem vedela, pa je rekel, da ni nič narobe, če ne vem, ker nimam od kje vedet …
4. Katere dokumente hrani/zbira šola ? (sem le naštela dokumentacijo knjige in splošni dokumenti, o delu oddelkov ….). Le našteti, nič bolj podrobno.

- izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (ve, da delam v RO in mi je s tem pomagala, ker sem si to bolj podrobno ogledal in poznam že iz prakse)
- kako sodelujejo starši z vrtcem
- v katerem jeziku poteka vzgojno izobraževalno delo

1) Cilji vzgoje in izobraževanja (VSE!)
2) Organi šole - strokovni organi - svet zavoda (pristojnosti), tudi vse!
3) Diferenciacija - podrobno; kakšno imamo na šoli

- avtonomija šolskega prostora (kaj lahko, kaj ne, kdo ima pristojonosti za vstop - inšp.)
- preverjanje in ocenjevanje (opisati)
- vpis na gimnazijo

- Vprašal me je kakšne so pristojnosti ravnatelja; povedala sem mu, DA je pedagoški vodja in poslovodni organ, pa še DA sprejme letni delovni načrt, potem sem pa nekaj bluzila, kar sem se spomnila - hotel je pa vedeti TOČNO TISTO kar piše pod alinejeami. (tukaj sva zelo dolgo časa porabila, MI je pa kar pomagal s podvprašanji)
- Ugovor na oceno

Vpis v 1. razred,
Strokovni delavci v OŠ in pogoji
Kakše pravice do izobraževanja imajo otroci, ki nimajo slov. drzavljanstva (iste kot vsi, le da morajo nuditi izobrazevanje SKJ)

Šolski okoliš.
Podaljšanje statusa učenca.
Status perspektivnega športnika.

-svet vrtca (pa kako odloča- z absolutno večino(polovica vseh članov)
-priprava vzgojiteljice na delo( ali ima predpisano, kako naj bi izgledala priprava-ne)

-varstvo osebnih podatkov,
-dokumentacija v oddelku, evidence v vrtcu,
-igrišče vrtca.

1. svet šole- vse kar vem
2. pritožbena komisija- kaj je to, zakaj jo imamo
3.oblike sodelovanja s starši- formalne in neformalne
4. pisno ocenjevanje

1. Svet staršev (sestava, pristojnosti)
2. Zavodi, ki so v pomoč srednjim šolam (CPI, RIC/DIC?, Zavod za šolstvo RS)
3. Ugovor na oceno dijaka

1. javno ocenjevanje
2. vpis v prvi razred
3. kako zgleda test
4. ugovor na oceno

1. Letni delovni načrt (podrobno)
2. Strokovni organi šole in kdo postavlja merila za ocenjevanje
3. Imenovanje ravnatelja (zahteval je samo faze)

1. LDN (sestavine, kdo sprejme, mnenja, kdo lahko spremeni predlog ldn-ja, na kakšen način, naveza na svet staršev -> kako lahko vplivajo na LDN.)
2. našteti dokumentacijo, s čim si pomagamo pri izdelavi dnevne priprave (nato navezano na pripravo -> kaj vsebuje in kje tisto najdemo)?
3. Otrokove pravice v povezavi z šolo (kje najdemo, primer otr. koristi iz prakse, vloga socialne službe in nato sodišča).

1. Kdo so otroci s PP
2. Publikacija vrtca
3. Oddelki v vrtcu (homogeni,...) in sočasnost vzgojiteljice in pomočnice

-spremstvo otrok
-sočasnost vzgojiteljice in pomočnice v oddelku
-število otrok v oddelku

- ravnatelj, vse od imenovanja do tega, kako nato na koncu izberejo ravnatelja (predsednik sveta se kao kr sam odloči), pgooji, v komisiji je bil poliglot - ali je lahko ravnatelj? (poznal je našo ravnateljico in me je vse živo spraševal)
- ugovor na oceno, vse, kar veš,
- obveznost učitelja (priprave, vse!!); pod kateri strokovni organ spadam?

1. Preverjanje in ocenjevanje (opiši, razlike, ali lahko učitelj ob preverjanju zabeleži kakšen je bil uspeh posameznega učenca - lahko, vendar samo za osebno rabo)
2. Oblike ocenjevanja (opisno, številčno; ustno, pisno - to je vse)
3. Učni jezik

- Avtonomija šolskega prostora
- Spremstvo otrok pri dejavnostih izven vrtca-normativi

- Svet šole (pristojnosti, sestava, mandat - ali je mandat vezan na člane ali na organ)
- Postopek imenovanja ravnatelja (samo faze)
- Razlike med preverjanjem in ocenjevanjem znanja (kje načrtujemo preverjanje znanja? Rekla sem v letni učni pripravi, želel je slišati v sprotni učni pripravi)

- osebna mapa otroka (kdo jo piše, čemu je namenjena, malo o trocih s posebnimi potrebami)
- vpis in sprejem otroka v vrtec
- temeljne naloge vrtca

1. Avtonomija šolskega prostora.
2. Šolska publikacija.
3. Program devetletne osnovne šole (kako se deli, koliko izbirnih predmetov lahko učeenc izbere ...).

1. Naštej strokovne delavce v šoli. Kam bi pogledala, če bi hotela videti, kaj vse lahko v šoli dela profesor matematike? V nek pravilnik (ne vem kako se mu reče).
2. Učenci s posebnimi potrebami. Kdo so? V katere programe se vključujejo?
3. Učni jezik.

Javna mreža - tega nisem nikjer zasledila in me je zmedlo, v bistvu pa pomeni, da je OMOGOČEN DOSTOP ŠOL VSEM, PO VSEJ SLOVENIJI.
Ocenjevanje, napredovanje

1. Zakoni in podzakonski akti na področju osnovnošolskega izobraževanja
2. Razlika med preverjanjem in ocenjevanjem
3. Načini ocenjevanja
4. Učni jezik

1. ravnatelj vrtca (kdo lahko postane ravnatelj, postopek izbire.. skratka vse)
2. napredovanje v nazive
3. razlika med delom vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice

-UZ IN ODDELČNI UZ, NJIHOVE PRISTOJNOSTI, S KAKŠNO VEČINO SPREJEMAJO, SESTAVA
-SVET ŠOLE, SESTAVA, PRISTOJNOSTI (pazi spremembo sestave 3+5+3)
-PRITOŽBA NA OCENO MED LETOM IN OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA (inšpektor, ravnatelj)

- imenovanje ravnatelja (tako kot so tudi drugi komentirali-kar podrobno, oz.korak za korakom)
- šolska dokumentacija (načini shranjevanja, kje se hrani, kdo ima dostop, itd)
- javnost pisnega ocenjevanja (eno od podvprašanj: kaj lahko storimo, če zalotimo dijaka/učenca pri prepisovanju)

Otroci s posebnimi potrebami ter kam jih usmerjamo
Organi javne šole
Pristojnosti sveta šole
Strokovni organi-samo naštet

1. organi javne šole
2. strokovni organi šole (opiši učiteljski zbor - pristojnosti)
3. avtonomija šolskega prostora
4. ugovor na zaključno oceno

1. ugovor na oceno
2. prešolanje
3. trajanje OŠ izobraževanja, osnovnošolska obveznost

- jezik v vrtcu, dvojezičnost...
- strokovni delavci vrtca
- katere podatke od staršev potrebujemo v oddelku, ali lahko damo staršu tel. št. drugega starša? ne, zaradi varstva os. podatkov.

1. Zakoni in podzakonski akti na področju osnovnošolskega izobraževanja
2. Razlika med preverjanjem in ocenjevanjem
3. Načini ocenjevanja
4. Učni jezik

1. vprašala me je otroke s posebnimi potrebami
2. varstvo podatkov v svetovalni službi, ali lahko katere podatke pridobivamo tudi brez soglasja staršev (ja - po novem pravilniku smo dolžni ukrepati na CSD, če gre sum za kakšno zlorabo, nasilje..)
3. vprašala me je, če sem kaj seznanjena s prihajajočimi spremembami zakona o usmerjanju OPP in sem rekla, da nekaj malega, sem ji povedala, kar sem se nekaj spomnila (da bodo krčili ure za učno pomoč, da bi ustanavljali regijske centre ipd...) - ma je rekla, da to ne rabim vedet, ker še ni sprejeto, je bila pa zadovoljna, da sem na tekočem.
4. svet šole - sestava in pristojnosti, ko sem povedala sestavo, me je kar ustavila, da je dovolj :)

- imenovanje ravnatelja (tako kot so tudi drugi komentirali-kar podrobno, oz.korak za korakom)
- šolska dokumentacija (načini shranjevanja, kje se hrani, kdo ima dostop, itd)
- javnost pisnega ocenjevanja (eno od podvprašanj: kaj lahko storimo, če zalotimo dijaka/učenca pri prepisovanju)

- oddelki v vrtcu,
- financiranje,
- vsa prisotna dokumentacija v vrtcu

- starostne skupine v vrtcu
- svet staršev
- publikacija vrtca

1. Pisanje testov, kdaj koliko na teden, na koncu jih damo učencem. Kaj pa če se učenec pritoži na oceno, ja potem morajo starši prinest tes seboj ob koncu letra.
2. Financiranje šole (oprema in prostori - lokalna skupnost, plače - država, šolski sklad, kdo ga tvori od kod in kajm gre denar iz šolskega sklada)

1. ZAVODI v zvezi s šolstvom (CŠOD, ZRSŠ, RIC, ...) Pristojnosti ZRSŠ (razvoj, ...)
2. UČNI NAČRT in PREDMETNIK
3. Pravilnik o šolski publikaciji (Kaj je v njej? HIŠNI RED - kdo ga pripravi in kdo ga sprejme?)

1. razlika med preverjanjem in ocenjevanjem
2. svet šole
3. učni jezik v šolah

-imenovanje in pristojnosti ravnatelja,
-svet staršev

- svet staršev (sestava, pristojnosti, kdo ne more biti član)
- šolska obveznost, kdaj se lahko izključi otroka iz osnovne šole, pol me je malo okoli prešolanja spraševala, ker sem o tem začela govoriti, kaj naredi šola, če ne more starše dobiti in jim povedati da so njihovega otroka prešolali - pošlje sklep o prešolanju
- učni jezik

1. Kdo potrdi program za gimnazije
2. Strokovni organi šole
3. Delo v strokovnem aktivu

Vprašanja: 1. preverjanje in ocenjevanje
2. šolski sklad
3. pisno ocenjevanje

1. Preverjanje in ocenjevanje.
2. Svet šole.
3. Šolski koledar.

1) Normativi in standardi
2) Vpis v 1. razred
3) Napredovanje po triadah

1. Svet vrtca, člani 3+3+5, pristojnosti?
2. Vpis otrok v vrtec? vse
3. Normativ za spremstvo otrok… sprehod, avtobus, plavanje?

- organi OŠ (samo našteti),
- Svet staršev (opisati sestavo in pristojnosti),
- dokumentacija o učencih v OŠ (katere zbirke vsebuje),
- ali lahko teste s katerimi se odkriva nadarjenost učencev pokažemo
staršem (baje da ne).

1. kakšen jezik se uporavlja v slo. in ali je v Italiji tudi dvojezičnost?
2. publikacija vrtca?
3. delo vzg in delo pomočnice?

1. Kdo ustanovi OŠ in kaj s tem nastane? (lok. skupnost, potem pa sem govorila o razvidu in pogojih za ustanovitev)
2. Našteti nekaj dokumentacije v OŠ.
3. kakšne ocene poznamo v OŠ? (opisne, številčne) Lestvica ocen (1-5)

svet šole
normativi in standardi
načrtovanje vzgo. dela

1. ustanovitev javne OŠ - pogoji, kdo jo lahko ustanovi (tu sem pozabila na narodno skupnost, pa mi je pomagala s tem, da je nekaj govorila v italijanščini)
2. NPZ - v katerih razredih, prostovoljno/obvezno, kako prikažemo rezultate, čemu so namenjeni

1. Organi šole (svet šole, svet staršev, ravnatelj, učiteljski zbor ...); naloge ravnatelja
2. Redni in razširjeni program OŠ
3. Pravilnik o šolskem koledarju (novosti: čas zimskih počitnic, dva prosta dneva po izbiri šole)

1. kaksne so zahteve, da je lahko nekdo ucitelj (primerna izobrazba - pove minister in strokovni izpit)
2. kaj preverijo s strokovnim izpitom (znanje slovenscine, zakonodaje, ustave)
3. solski pravilnik, kaj vsebuje, kdo ga sprejme (hisni red, pravice in dolznosti ucencev, krsitve in okrepi; izda ga ravnatelj s tem da prej pridobi mnenje uciteljskega zbora, sveta in skupnosti dijakov)
Pri ukrepih je se vprasala, kaj lahko naredi razrednik za storjeno lazjo krsitev (lahko izrece opomin ali pa alternativni okrep, omenila sem se, kaj se naredi za ukor in izkljucitev - kdo vsem ore to obravnavat)

1. Vpis v prvi razred.
2. Otroci s posebnimi potrebami (kdo so, programi, standardi znanj za posamezen program)
3. Normativi (podrobno oddelek, učna skupina, JV, PB, spremstva, ŠVN, kolesarski, plavalni tečaji, smučarski tečaji).

- temelji predšolske vzgoje
- vpis otroka v vrtec (prednosti, komisija, itd.)
- osebna mapa otroka

Organi v vrtcu
Strokovni organi in njihove pristojnosti
Katere oddelke imamo
Normativi

-Kakšne gimnazije poznamo? (splošne in strokovne)
-Kateri zakon ureja srednje splošno izobraževanje? (Zakon o gimnazijah)
-Kakšno izobrazbo dobiš, ko končaš gimnazijo? (srednjo izobrazbo).
-Imaš poklic? (Ne.)
-Na kakšen način lahko dobiš poklic, če zaključiš gimnazijo? (Da greš na poklicni tečaj in opravljaš poklicno maturo.)
-Nekaj o splošni maturi. (Eno podvprašanje se je navezovalo na Državno komisijo za splošno maturo, vendar več ne vem točno, kakšno je vprašanje bilo. Gre v glavnem zato - da je "glavni" organ splošne mature Državna komisija za splošno maturo).
-Vprašanje, ki je bilo povezano z ocenjevanjem. Vprašanja nisem najbolj razumela, vendar pa mislim, da je želela vedeti nekaj o javnosti ocenjevanja.

-delovna in učna obveznost učitelja
-učbeniki (ali jih je potrebno imeti, kdo izbira učbenike, ...)
-število ocen glede na število ur v tednu
-izbirni predmeti

Kdo je ustanovil Vaš vrtec?
Samoupravna lokalna skupnost oz. občina + ime občine

Kako vrtec sodeluje s starši?
Starši sodelujejo in se vključujejo preko sveta staršev in sveta zavoda. Prav tako sodelujejo v obliki roditeljskih sestankov, poglobljenih pogovorov, mesečnih srečanj, preko internega glasila, popoldanskih srečanj, prireditev, praznovanj in vključevanja v vzgojno delo.

Spremstvo otrok
Dejavnost vezana na prevoz - poleg vzg. morata dejavnost spremljati še najmanj dva polnoletna spremljevalca.

Učenje plavanja, smučanja, drsanja ...v skupini je lahko največ osem otrok, eden od spremljevalcev mora biti vzgojitelj vrtca

Učenje plavanja otrok s PP - na eno odrslo osebo je v skupini 2-8 otrok
Dodala sem, da se s tem absolutno ne strinjam, saj sem prostovoljna spremljevalka oseb z lažjo in zmerno zmotnojo v duševnem razvoju pri Zvezi Sožitje, kjer je noramtiv 1odrasla oseba na tri udeležence programa. Ga. Prešeren je dodala: "Pa je s temi žedovolj dela, ane?"

Naslednje vprašanje se je nanašalo na otroke s posebnimi potrebami.
Na kakšen način so vključeni v vrtec?
Vključeni so v prilagojeno izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo, na podlagi odločbe o usmeritvi;
ALI v prilagojen program (t.i. razvojni oddelek, kjer je lahko največ 6 otrok v enem oddelku).

Kdo vodi VI zavod? (ravnatelj, pomaga mu svet zavoda)
Svet zavoda in pristojnosti.
Ugovor na oceno.
Naloge učitelja.

1. Cilji vzgoje in izobraževanja (ZOFI, ZAKON O OŠ) - ni bilo treba vseh naštet
2. Vpis v 1. razred
3. Otroci s PP (kdo so; katere izobraževalne programe poznaš; enakovreden, neenakovreden izobrazbeni standard)

1. Ugovor na oceno
2. Delo, naloge učitelja
3. Organi šole; šolski svet

Našteti organe šole, opisati svet staršev
Status učenca (9 let, podaljšanje za 2 leti, kdo odloča, kaj pa tist s pos. potrebami?)
Prevoz učencev (kaj pa tisti s pos. potrebami, recimo slepi - ti gredo v domove ipd.)

1. Strokovni organi v javni OŠ
2. Pristojnosti ravnatelja v OŠ
3. Šolski koledar (vsebina - vse)
4. Predmetnik in učni načrt (kaj vsebujeta ...)

1. Razlika med obveznim in izbirnim programom ter kaj je nadstandard.
2. Fleksibilni predmetnik

1. Kaj ureja financiranje šolstva, kako se v Slo financira šolstvo (poudariti je treba, kaj financira država - plače zaposlenih ..., kaj financira lokalna skupnost - prevoz otrok, ogrevanje ...
2. Kdo je upravičen do prezplačnega prevoza v šolo (prvošolci, OPP-imajo v odločbi in vsi, ki živijo več kot 4 km od šolskega okoliša)
3. Delovna obveznost učitelja (22 do 25 ur na teden), koliko urni delavnik ima potem učitelj (itak 40 urni), s kakšnim delom dobi še ostale ure (sodelovanje s starši, učiteljski zbori, konference, spremstva otrok ...

1. Naštej nekaj podzakonskih aktov (pravilniki);
2. Kdaj lahko otroka vržemo iz šole (po devetih letih, verjetno zaradi obnašanja);
3. Napredovanje iz razreda v razred (vse).

- otroci s posebnimi potrebami
- vzgojni načrt
- vzgojni opomin
- brezplačen prevoz učencev do šole

- svet šole (sestava, pristojnosti, kolikor si povedal, sploh ni komplicirala);
- pisno ocenjevanje (vse kdaj, kje, kdo ...)
- sodelovanje s starši (formalno in neformalno).

1. Vzgojni ukrepi (pritožba zoper vzgojni ukrep - kam vse se lahko pritožimo in v katerih primerih - na Svet šole, pritožbeno komisijo in kam še?...kljub njegovim namigom se mi ni takoj posvetilo oz. je trajal kr neki časa..odgovor je na inšpekcijo-g. Rozman drgač tud dela tm, tko da si to dobr poglejte); na to se je navezovalo potem tudi moje naslednje vprašanje
2. Inšpekcija (pristojnosti); ali lahko inšpektor zapre šolo-odg. lahko (tuki sm zamočila), v katerih primerih lahko to stori?; katere ocene lahko in katere more razveljaviti (tud pr tem vprašanju sm se zmedla, tko da mi je potem on povedu, da oceno 1 more razveljaviti, ostale pa lahko, seveda v primeru, da je pritožba utemeljena)
3. Javni zavodi (kateri so, katera je glavna naloga oz funkcija Zavoda za šolstvo - odgovor je razvojno in svetovalno delo), najprej sm hotla neki začet razlagat, pa me je prekinu-hotu je sam slišat ta kratek in jedrnat odgovor in na srečo sm se spomnla;))...juhuuu, ker drgač bi bla po moje težka, ker sm ga mal "biksala" pr 1. in 2. vprašanju..

1. osebna mapa otroka
2. občasno varovanje otrok na domu
3. shranjevanje podatkov

Kurikulum za vrtce
Načela predšolske vzgoje
Svet staršev

- Strokovni organi šole. (Učiteljski zbor, Oddelčni učiteljski zbor, PUZ, Razrednik, Strokovni aktivi)
- Pristojnosti PUZ-a (Pripravi načrt ocenjevanja znanja,odloča o napredovanju posameznega dijaka, določa osebni izobraževalni načrt dijaka, odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov posameznega dijaka (številu in obsegu), odloča o načinu ponavljanja letnika posameznega dijaka po predhodnem mnenju staršev,ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja in izvaja druge naloge, določene s tem pravilnikom in šolskimi pravili.)
- Kako zagotovimo javnost ocenjevanja? (Tako da dijake na začetku šolskega leta seznanim z učnimi vsebinami, cilji, standardi znanj, načini preverjanja in ocenjevanja znanja, datumi pisnih preizkusov znanja; ko ocenjujem ustno, ocenjujem v oddelku/skupini, oceno sporočim takoj; pisno – 7 delovnih dni za popravljanje, nato daš v vpogled, po 5 delovnih dneh jim vrneš)
- Diferencialni izpit. (Menjava izobraževalnega programa)
- Kako lahko dijak vse napreduje v naslednji letnik? (Redno, če izpolni vse obveznosti; pogojno)

Kako je urejena organizacija Šolskega centra Ravne? (tam sem delala pripravništvo)
Našteti organe šole (samo našteti)
Prilagoditve šolskih obveznosti (dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, perspektivni športniki, vrhunski športniki, tekmovalci) in kaj se prilagodi (čas obvezne prisotnosti, preverjanje in ocenjevanje), s čim (učna pogodba).

Svet šole (kdo, mandat, pristojnosti)
Postopek ob ugovoru na oceno
Pisno ocenjevanje

-kako dijak zaključi srednjo strokovno šolo;
-kateri pravilniki urejajo poklicno maturo (ne pozabite na tistega pravilnika o tajnosti);
-kdo je predsednik šolske maturitetne komisije;
-kdo je odgovoren za logistiko poklicne mature na državni ravni;
-kako lahko napreduje delavec;
-avtonomija šolskega prostora in kateri zakon jo ureja.

Zbirke podatkov, ki jih vodi šola
Kje se hranijo osebni podatki? Ali imajo starši dostop do njih?
Predmetnik in učni načrt

- strokovni organi v OŠ, razlika med UZ in PUZ, kdo potrjuje merila ocenjevanja v srednjih poklicnih šolah - strokovni aktivi ali PUZ (odgovor je slednji)
- vzgojni ukrepi v OŠ, katere ukrepe lahko ima šola, kaj menim o ukrepih gospoda Merca z OŠ Prule?

1. svet staršev – kako so izvoljeni, kaj delajo …
2. status učenca – koliko časa traja, kdaj se začne, kdaj se konča, kako se lahko podaljša …
3. diferenciacija – vse našteti in opisati

1. Strokovni delavec v vrtcu
2. Evidenca vpisanih in vključenih otrok (kaj vsebuje, zakaj jo jaz kot vzgojiteljica potrebujem)
3. Razlika med direktivo in uredbo

- svet zavoda - sestava in naloge (je ni zanimala številčna sestava ampak samo kdo ga sestavlja)
- OPP (kako z njimi delamo, kako vemo kdo so)
- delo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja

1. imenovanje ravnatelja
2. avtonomija šolskega prostora
3. kako zagotoviti javnost ustnega ocenjevanja

1. Imenovanje ravnatelja
2. Avtonomija šolskega prostora
3. Javnost ocenjevanja

1. ugovor na oceno - postopek
2. oblike diferenciacije...
3. preverjanje in ocenjevanje

vpis otroka v vrtec ( vse o komisiji kdo jo sestavi...)
evidenca vključenih otrok in zakaj jo rabim za svoje delo kot vzg.
temeljne naloge vrtca

1. Financiranje javnih vrtcev (vse) + katera občina financira(tista, kjer imajo starši stalno prebivališče)
2. Publikacija vrtca (našteti je blo treba, kaj vse mora biti v publikaciji in malo razložiti.

1. Oš predmetnik
2. Ukrepi
3. Vzgojini načrt (kdaj, kdo, kaj vsebuje)
4. Pritožba na oceno (kdo, kdaj, ali je to v vzgojnem načrtu - je)

1. V katerih šolah in kje si učenci lahko pridobijo osnovnošolsko izobrazbo?
2. Javnost ocenjevanja
3. Preverjanje in ocenjevanje (razlika).
4. Pisno ocenjevanje (kaj stori učitelj, ko 1/3 učencev piše negativno - pove ravnatelju, poišče vzroke, napiše analizo - nisem točno vedela. )

1. Kdo je upravičen do brezplačnega prevoza?
2. Učni jezik v Sloveniji.
3. Strokovni delavci v OŠ in katere pogoje morajo izpolnjevati. Kje se preverja znanje slovenščine?

- Otroci z motnjami v razvoju (kdo vse so, kam se jih usmerja, točno v katere institucije se lahko usmerijo)
- strokovni organi zavoda,
- vpis v šolo.

Normativi?
Svet šole (sestava/pristojnosti)?
Osn. - Razš. program (sestava, razlike)?
Kaj je nadstandard? Financiranje?

SODELOVANJE VZGOJITELJICE IN POMOČNICE
PROGRAMI V VRTCU
PUBLIKACIJA, KJE JO NAJDEMO, KDAJ IN ZAKAJ SE DOBI
ŠOLANJE OTROK (DA JE OŠ OBVEZNA IN NEPLAČLJIVA, DA SŠ NI OBVEZNA)

1. Oblike diferenciacije v 8. in 9. razredu (+ še potem ostale)
2. podaljšanje statusa
3. šolanje na domu

ocenjevanje in preverjanje
kdaj se le to prilagodi in komu (razen opp še tistim ki se prešolajo),

svet vrtca (sestava funkcije)
delo organizatorja prehrane
publikacija vrtca (komu je namenjena, kdo jo potrdi)

- organi zavoda in strokovni organi. Podrobneje opisat pristojnosti sveta šole.
- tedenska obveznost učitelja (40 ur) in kakšne so naloge učitelja.
- kako zagotovimo javnost ocenjevanja.

1. postopek usmerjanja otrok s PP (od zahteve do evalvacije IP)
2. šolska dokumentacija (vrste in kakšna je razlika med dokumentacijo na večinski OŠ in šoli s prilagojenim programom--> razlika je ta, da je v dokumentaciji veliko več opisov otroka s PP in je bolj individualno prilagojena).
3. Varstvo osebnih podatkov v OŠ (kje je zapisano to, kakšen akt šola sprejme za varstvo osebnih podatkov; kdo lahko pogleda npr: otrokovo osebno mapo ali v redovalnico--> inšpekcija lahko).

- Financiranje OŠ
- Šolski sklad
- Pisno ocenjevanje v OŠ

- pravilnik o pripravništvu in o strokovnih izpitih - na kratko razložiti
- pravilnik o normativnih in standardih - samo o oblikovanjih oddelkov (po izbiri)
- organi šole - našteti

Šolska inšpekcija.
DSP.
Napredovanje strokovnih delavcev

PUBLIKACIJA VRTCA
TEMELJNE NALOGE VRTCA
ODDELKI VRTCA

- kako določimo splošni učni uspeh (tudi izjema)
- šolski red, hišni red
- kandidati s PP

1. Normativi
2. Diferenciacija
3. Kako si učitelj izbere učbenik

1. SVETOVALNA SLUŽBA ( Kaj dela? osebna mapa otroka, Ali lahko sam opravlja ? NE ...
2. DELO VZGOJITELJICE IN POMOČNICE VZGOJITELJICE
3. ZAKAJ JE POMEMBNO DA KOT POMOČNICA VEM PODATKE O OTROKU (EVIDENCA VPISANIH OTROK)

- naštej vse zakone in pravilnike ter podzakonske akte na področju šolstva
- svet šole
- šolska dokumentacija; naštej knjige in splošne dokumente

1. Ocenjevanje znanja
2. Svet šole (sestava, pristojnosti, mandat)
3. Matura (vse o poklicni maturi, kako se zaključi srednješolsko izobraževanje, predmeti mature, Šolska maturitetna komisija...)

- DSP
- Vzgojni načrt
- Svet šole (sestava, pristojnosti)

najprej me je vprašala kje delam in je vprašanja precej prilagodila na OPP. Torej:
Naloge šolske svetovalne službe (zanimalo jo je tudi, s katero uradno institucijo se povezuje pri poklicnem svetovanju - z zavodm RS za zaposlovanje)
Katere otroke uvrščamo v vzgojni program (vedenjske in čustvene m.) in po katerem programu delamo z njimi (s prilagojenim izvajanjem in DSP) ter natančnE prilagoditVE in DSP (konkretno kaj in kako)
Individualizirani program (vse kar je. Hotla je slišat tudi to, da sodelujejo zraven tudi starši in otroci sami)

-Financiranje vzgoje in izobraževanja (posebno zasebne šole)
-Program in organizacija dela v OŠ: program (obvezni in razširjeni), predmetnik, šolski koledar, obdobja...
-Pripravništvo in strokovni izpit

1.) temeljne naloge vrtca
2.) organi vrtca (za opisat)
3.) LDN

-naštej organe vrtca in podrobneje opiši Svet staršev
-kaj vse hrani vrtec kot dokumentacijo (info o vpisanih - vključenih otrocih, info o plačilih staršev, osebna mapo otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč... in za kateri del potrebujemo soglasje staršev (za otroke, ki potrebujejo svetovanje in dodatno strokovno pomoč). V katerem primeru pa ne potrebujemo soglasja staršev (če gre za sum na zanemarjanje - to sporočimo svetovalni delavki in ona potem naprej centru za socialno delo...)
- kaj vse sodi v dokumentacijo, ki jo vrtec hrani o otrocih, ki potrebujejo svetovanje in dodatno pomoč (socialna in družinska anamneza, razvojna anamneza itd.)

1. Šolska inšpekcija
2. Naloge svetovalne službe
3. Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

1. Organi šole
2. Letni delovni načrt
3. Ustanovitelj šole

-ZAKONODAJA IN PREDPISI?
-STAROSTNE SKUPINE V VRTCU?
-SOČASTNOST VZGOJITELJICE IN POMOČNICE?

1. financiranje OŠ
2. otroci s posebnimi potrebami
3. brezplačen prevoz( učenci oddaljeni 4 km in učenci z posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost)

1. Učna priprava ( kakšne obstajo, kaj vsebuje - zaradi mojih priprav - a ima predpisan obrazec)
2. Pisno preverjanje (glede na obdobje, koliko preverjanj v tednu, kako je s ponavljanjem ocenjevanja)
3. Izbirni predmeti (koliko jih mora učenec zbrati, koliko in katere mora šola ponuditi)

1. pisno ocenjevanje
2. svet šole (mandat, pristojnosti)
3. osnovnošolska obveznost, prešolanje

1. drug tuj jezik kot obvezen predmet
2. financiranje šole:najprej nasplošno, kdo plača elektriko, kdo plača učbeniški sklad, kdo plača učiteljem učne pripomočke, kdo plača ekskurzije (obvezne, neobvezne), kdo plača uvajanje tujega jezika v 3.r.
3. diferenciacija

Brezplačen prevoz
Zaposleni na šoli (pogoji)
Delo razrednika

Razvid, kdaj, kako, zakaj. Bistveni podatki za razjasnitev pojma.
Načela in namen preverjanja in ocenjevanja znanja. Kakšne vrste ocenjevanj imamo, ponavljanje testov, kako, kdaj, koliko testov v enem tednu ...
LDN - postopek sprejemanja (do kdaj), kdo kaj počne v zvezi z njim, kaj je notri?

-Šolska inšpekcija
-Spremembe ocenjevanja
-Svet šole

- vzgojni načrt (kaj je, po katerem zakonu, od kdaj)
- svet šole (sestava, pristojnosti, ali bi lahko jaz bila članica)
- napredovanje (vrste, bolj podrobno napredovanje v nazive - kdo predlaga, pogoji, kaj strok. delavec s tem pridobi - poveca se mu osnovna placa, lahko je mentor pripravnikom, spodbujanje izobraževanja učiteljev ... )

- Postopek imenovanja ravnatelja (podrobno od začetka do konca). Kaj se zgodi, če ministrstvo poda negativno mnenje o kandidatu za ravnatelja? Nič, ker gre le za mnenje.
- Strokovni organi šole, podrobno strokovni aktivi.

1. Obvezni del pouka in izbirni
2. Priprava učitelja na delo (vrste priprav, dokumetacija, ki jo vidi, naloge razrednika)
3. Svet šole

1. Strokovni sveti (sestava in pristojnosti)
2. Avtonomija šolskega prostora
3. Preverjanje in ocenjevanje

1. OPP - kakšen je postopek za usmeritev teh otrok?
2. Kdo vse vodi šolo?
3. LDN - kdo ga sprejme (svet šole), kaj vse zajema itd.

1. Kdo sestavlja svet staršev in kakšne so njegove pristojnosti?
2. V katerem dokumentu se šola predstavi - kaj je v njem navedeno?
3. Javnost ocenjevanja.

vodstvo sole
strokovni organi v soli
otroci s posebnimi potrebami in kaksne so prolagoditve pri maturi

1. zakoni na področju SŠ
2. zakon o maturi, kdaj izdajo Maturitetni izpitni katalog (2 leti prej)in zakaj toliko prej?
3. pravilnik o ocenjevanju znanja? zakaj so izpustili besedo preverjanje v naslovu pravilnika - namreč v prejšnjih pravilnikih je zapisano preveranje in ocenjevanje znanja?
4. kaj je preverajanje in kaj ocenjevanje?
5. kolektivna pogodba (kdo je sklene in kaj je v njej napisano oz. kaj obsega)?

1.) Financiranje osnovne šole. Kaj gre iz državnega proračuna in kaj iz občinskega. Kdo financira izobr. otrok s posebnimi potrebami.
2.)Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Ali poznaš kakšen zavod ki izobražuje OPP in kakšen program izvaja.
3.)Katere so knjige ki jih vodi šola?

1- o čem odloča svet šole? odg.: ja, pa še??? - o načinu izvedbe zunanje diferenciacije!!!
2- kaj je predmetnik in kaj učni načrt? Ne opis, bistveno! odg.: predmetnik razrede in ure pouka v njih, UN pa da je ciljno naravnan. Torej nič od piflarije! Razen:
3- kdo sprejema učne načrte?

-pravila šolskega reda
-ZUOPP (splošno)
-kolektivna pogodba (splošno); plače strokovnih delavcev v VIZ

1. Kolikšen je normativ ur glede št. učencev za II. strokovnega delavca? Kje najdemo ta podatek? (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ)
2. Naštej otroke s posebnimi potrebami? Kje najdemo podatek o tem? (Zakon o OŠ, Zakom o otrocih s pos. potrebami) Naštej komisijo, ki takega otroka obravnava? (specialni pedagoh, pediater- zdravnik, psiholog)
3. Naštej strokovne organe šole in kje najdemo ta podatek? (ZOFI)

Financiranje javnega šolstva-kdo ga financira, kaj financira država in kaj občina?
Ponavljanje razredov v OŠ? Vprašala me je samo za drugo trijado, pa sem se zakvačkala in ji povedala za vse, s tem, da ni blo vse ok. Spljoh.
Napredovanje strokovnih deavcev.
Normativ za OPB, koliko za kombinirane oddelke, ...

1. NPZ (vse, daje podvprašanja, da se res vse spomniš)
2. OCENJEVANJE (splošno, podvprašanja: koliko ocen, kdaj se vpišejo itd.)
3. VZGOJNI NAČRT

1. Vse o publikaciji vrtca.
2. Vrste dokumentov v vrtcu.
3. Plačilni razredi za plačevanje vrtca.

Šolska inšpekcija
Napredovanje
Otroci s posebnimi potrebami (razlika ZOŠ in Zakon o usmerjanju)

Razvid javnih izvajalcev
zasebni zavodi
napredovanje
delo v dijaškem domu

- Kdo opravlja naloge v inšpekciji in kakšne pogoje mora izpolnjevati?
- Kako si sledijo nazivi v šolstvu in kaj moraš storiti za napredovanje med nazivi?
- Letne in dnevne učne priprave
- Ali priprave prilagodiš razredu, kjer imaš učenca s posebnimi potrebami?

- Katere pravilnike si preučil?
- Kje je zapisan šolski hišni red?
- Na katere zakone se dijaki najpogosteje pritožujejo?
- Kdo obravnava njihove pritožbe?

1. Kateri zakoni obravnavajo šolstvo (najbolje, da poveš tisto, kar se tiče tebe)?
2. Pravilnik o onejevanju znanja in Pravilnik o hišnem redu (izhaja iz zgornjega vprašanja)?
3. Šolski pravilnik, kaj je v njem lahko vse zapisano?

1. Programi v vrtcu, kurikul-nacionalini dokument.
2. Oblike sodelovanja s starši, formalne in neformalne.

zakone nasploh, zoš, tedenska obveznost učiteljev, individualiziran in diferenciran program, napredovanje učiteljev v nazive,plačne razrede in dopust učiteljev

imenovanje ravnatelja, sestava sveta šole, šolska inšpekcija, subvencioniranje šole v naravi.

1. Učni jezik
2. Strokovni organi šole (naštej, potem pa si enega izberi in opiši)
3. Kaj obsega obvezni program OŠ in nekaj o izbirnih predmetih

programi vrtca(kateri so,malo za opisat), koliko časa morata biti vzg. in pom.vzg. skupaj z otroki, vpis v vrtec, naloge pomočnice vzg.
 

Priponke

  • Vprasanja do 5.11.09 - ZAKONODAJA.pdf
    254,7 KB · Ogledi: 2.035

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Re: ZAKONODAJA - vprašanja

1. Katere zakone in predpise sem spoznala med študijem za strokovni izpit;
2. Kateri so šolski organi;
3. Ali svet staršev o kakšni zadevi samostojno odloča? (ne)
4. normativi in standardi (našteješ in poglobljeno kar se tiče števila učencev v oddelku, koliko najmanj za vzgojitelja v 1. razredu, koliko za kombinacijo ...)
5. Zunanja diferenciacija v zvezi s zakonom, ki je še v pripravi in sicer zakon o drugem tujem jeziku.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

  • Članek
Izobraževanje in ne navsezadnje tudi vzgoja sta vseživljenjska procesa. Nadaljuj z branjem... -...
Odgovori
0
Ogledi
174
  • Vprašanje
Dober vecer,ima kdo izpiske iz zakonodaje za vrtec in je pripravljen deliti ? Lep pozdrav
Odgovori
0
Ogledi
358
Uporabnik saramurkovic je objavil novo gradivo: VRTEŠKA ZAKONODAJA - MISELNI VZORCI VRTEŠKE...
Odgovori
3
Ogledi
957
Uporabnik saramurkovic je objavil novo gradivo: STROKOVNI IZPIT- EVROPSKA ZAKONODAJA - MISELNI...
Odgovori
0
Ogledi
823
  • Zaklenjeno
Živijo:) imam vprašanje. Ima kdo skupek vprašanj in odgovorov za strokovni izpit za pomočnika/co...
Odgovori
16
Ogledi
2.518
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
965
Izpit opravljala danes za šolsko svetovalno delavko (osnovna šola) Predsednik-izpraševalec za...
Odgovori
1
Ogledi
3.080

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu