Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen čas

Trenutno berete:
Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen čas

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Pridružen
21. nov 2010
Prispevki
5.880
Povzeto iz prispevka:
=====================================================================================
mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo
DELOVNI ČAS IN VODENJE EVIDENC S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA PRI DELODAJALCIH S PODROČJA ŠOLSTVA

Predmet tega prispevka bo ureditev delovnega časa v skladu z delovnim pravom, s poudarkom na urejanju tega instituta pri delodajalcih s področja šolstva, torej pri delodajalcih, ki izvajajo naslednje programe:
- osnovne šole,
- glasbene šole,
- gimnazijske programe,
- programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe,
- vzgojnoizobraževalne programe za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
- v dijaških domovih.

Pri tem bomo izhajali iz osnovne ureditve delovnega časa, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih(Uradni list RS, št. 42/2002 s sprem., v nadaljevanju: ZDR), in vodenja evidenc s področja dela (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006, v nadaljevanju: ZEPDSV), hkrati pa se bomo osredotočili na morebitne posebnosti urejanja delovnega časa in evidenc v skladu s področnimi zakoni, podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami.

=====================================================================================

Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen čas

Na področju zaposlovanja v šolstvu so določene tudi nekatere izjeme oz. odstopanja od sicer veljavnih splošnih določb delovnega prava, predvsem v zvezi z zaposlovanjem strokovnih delavcev za določen čas. Ena od takšnih izjem je že zgoraj omenjena pogodba o delu, ki jo lahko v skladu s 109.a členom ZOFVI sklepa šola ali vrtec z delavcem, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog, ki so
predmet pogodbe, če so bile izkoriščene že vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Druga izjema je določena v šestem odstavku 109. člena ZOFVI, ki določa, da se delovno razmerje lahko sklene tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.(Podobno je zakonodajalec določil v noveli Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007, ZDR-A). V tretjem odstavku 20. člena ZDR je tako določeno, da lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali izvršilnnim predpisom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.)

Poleg tega se lahko pogodbo o zaposlitvi za določen čas, poleg primerov v zakonu o delovnih razmerjih, po sedmem odstavku 109. člena ZOFVI sklene tudi v primeru, če gre za predvideno zmanjšanje obsega vpisa učencev oz. dijakov v šolo ali zavod ali za spremembo javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja oz. predmetnikov.

V skladu s 109.b členom ZOFVI pa lahko šola za obdobje enega šolskega leta sklene pogodbo o zaposlitvi z vzgojiteljem predšolskih otrok, ki ima sklenjeno delovno razmerje v vrtcu, za poučevanje v prvem razredu, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranje varstvo v osnovni šoli. V času trajanja pogodbe o zaposlitvi z osnovno šolo se za pogodbo o zaposlitvi, ki jo ima vzgojitelj sklenjeno v vrtcu, uporabljajo določbe o suspenzu pogodbe iz zakona, ki ureja delovna razmerja. Način in postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega stavka se določi s kolektivno pogodbo za področje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Pomembna izjema pri zaposlovanju za določen čas po ZOFVI je tudi ta, da se časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas po določbah Zakona o delovnih razmerjih v vzgoji in izobraževanju začnejo uporabljati šele s 1. 1. 2010 (po 53. členu ZDR velja sedaj dveletna časovna omejitev zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas (razen za manjše delodajalce).
 

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Pozdravljeni!

Mislim, da bi vprašanje lahko spadalo v to rubriko. Na šoli imamo zapleteno situacijo (povezano z OPB-jem in sistematizacijo delovnih mest). Tisto, kar me zanima je, ali lahko ravnateljica zaposli delavko, ki je zdaj za določen čas, za nedoločen čas brez razpisa ali je v vsakem primeru potrebno objaviti razpis.

LP
 
Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Mislim, da razpis v tem primeru ni potreben, glede na to kaj piše v Zakonu o delovnih razmerjih (peta alinea pod številko (1)):
24. člen
(izjeme od obveznosti objave)

(1) Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:

– sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,

– obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,

– zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,

– zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca;

– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas, razen v primeru zaposlitve za določen čas iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona in v primeru zaposlitve za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

– zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,

– zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,

– zaposlitev družbenikov v pravni osebi,

– zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,

– zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

– poslovodne osebe, prokuriste,

– druge primere, določene z zakonom.

(2) Za družinske člane po tem členu se štejejo:

– zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti,

– otroci, posvojenci in pastorki,

– starši

– oče, mati, očim in mačeha, posvojitelj ter

– bratje in sestre.
 
Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Pozdravljeni!

Po opravljenem volonterskem pripravništvu sem se z ravnateljico dogovorila, da če bo ministrstvo odobrilo, me bodo vzeli za eno leto nadomeščanja porodniške. In sedaj se je izkazalo, da je službo dobila hčerka ene izmed učiteljic. Zdaj pa me zanima, ali je možno zaposliti delavko, ki prej ni bila v delovnem razmerju na šoli, brez razpisa, čeprav le za 1 leto nadomeščanja.

Zelo sem razočarana, ker se je izkazalo, da danes besede in pridnost ne pomenijo nič, če nimaš vez.

Hvala za odgovor.

Lp
 
Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Pozdravljeni!

Hvala za odgovor. Glede razpisa sem sigurna, da ga ni bilo ( več kot zanesljivi viri).

Vsekakor boleče in sramotno.

LP
 
Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Če ste res prepričani, potem se lahko pritožite na inšpekcijo, čeprav mislim, da bi razpis skoraj moral biti, ampak objavljen tako, da ga skoraj nihče ni opazil. Drugače je delodajalec v prekršku!

Druga stvar pa je tole. Tudi če inšpektor ugotovi kršitev in se mora objaviti razpis, menite, da bi vas sprejeli? Dvomim, tudi meni pa niso všeč te družinske vezi pri zaposlovanju.

Kakorkoli, ne obupajte, pošiljajte in objavljate iskanje zaposlitve, če je potrebno, potrkajte kar na vrata tajništva šole in povprašajte, če ima ravnatelj minuto časa, saj se zanimate za zaposlitev. Ja, smešno se sliši, ampak kar nekaj mojih prijateljev je dobilo zaposlitev na ta način.
 
Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Pozdravljeni!

Nisem imela namena se pritožiti na inšpekcijo, le zanimalo me je, če sploh takšna možnost obstaja. Čeprav sem razočarana nad takšnim stanjem, na nek način razumem.

Obupala še nisem, saj je še en teden časa. Ves čas pošiljam prošnje na razpise in tudi ponudbe na šole v moji okolici, saj se morda kje kaj pojavi.

Hvala za vse informacije in spodbudo.

LP
 
Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Pozdravljeni,

tudi jaz imam vprašanje, ki ustreza tej tematiki. In sicer:

Ali bi morala šola razpisati prosto delovno mesto, za delavko, ki gre v porodniško? Zgodilo se je namreč, da je ravnatelj zaposlil delavko brez strokovnega izpita in izkušenj, in to brez razpisa. Ta delavka ni bila zaposlena na tej šoli. Ravnatelj pravi, da bo razpis na spletni strani čez 90 dni. Zanima me, ali je zakonsko vse korektno, saj sam zadoščam pogojem izobrazbe, imam strokovni izpit in 2 leti izkušenj, ker pa ni bilo razpisa, nisem niti imel možnosti prijave na prosto delovno mesto.

Najlepša hvala za Vaš odgovor.

Lep pozdrav
 
Re: Zaposlovanje strokovnih delavcev v šolstvu za določen ča

Zgoraj poglejte 24. člen, 4. alieno Zakona o delovnih razmerjih. Če gre za nadomeščanje (največ tri mesece) začasno odsotnega delavca, razpis ni potreben.

V kolikor imate krajši delovni čas od polnega in ste zaposleni na isti šoli, bi morali biti obveščeni o možnosti prijave na prosto mesto.

Prilagam še 23. člen ZDR (preberite predvsem 4. točko):
23. člen
(objava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela)

(1) Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela (v nadaljnjem besedilu: delo) javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od petih dni.

(2) Za javno objavo po prejšnjem odstavku se šteje tudi objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje.

(3) Če delodajalec objavi prosto delo tudi v sredstvih javnega obveščanja, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi.

(4) Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del pravočasno obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.


Morda pa ujamete razpis čez tri mesece. Predlagam, da dobro sledite. Morda že prej pošljite prošnjo na šolo, da v kolikor bo kakšno prosto delovno mesto, če se lahko prijavite.
 
Moje vprašanje je pa sledeče: Nekdo dela na šoli več let zapored (26 let) brez ustrezne izobrazbe, razpis delovnega mesta pa gre ven vsako leto, samo tako, da je čimbolj zakrit. A se lahko takšnega učitelja sprejema vedno znova in znova za določen čas, za dobo enega leta? Učitelj dela zelo dobro, nima pa ustrezne izobrazbe? Hvala za odgovor.
 
Pozdravljeni!
Mene zanima sledeče. Z decembrom 2019 sem se zaposlila v OŠ kot druga učiteljica v 1. razredu. Pogodba je veljavna do 31. 8. 2020. Po tem bom podpisala novo pogodbo za šolsko leto 2020/21, prav tako za mesto druge učiteljice v prvem razredu. Torej bom že drugič podpisala pogodbo za enako delovno mesto. Zanima me kdaj, po zakonu, naj bi te bila šola dolžna zaposliti za nedoločen čas. Ali je to v mojem primeru december 2020 ali kasneje?

Ni mi čisto jasno, kako naj bi to delovalo.
Hvala za odgovore.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

  • Članek
Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje z dne...
Odgovori
0
Ogledi
74
  • Članek
Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje z dne...
Odgovori
0
Ogledi
98
  • Članek
Na spletnem podportalu E-demokracija so v rubriki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje z dne...
Odgovori
0
Ogledi
185
  • Članek
Število pedagoških honorarnih delavcev na visokošolskih zavodih je bilo v opazovanem študijskem...
Odgovori
0
Ogledi
196
  • Članek
Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je 29. 11...
Odgovori
0
Ogledi
224
  • Članek
Skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 (NPVI) vabi na javno...
Odgovori
0
Ogledi
482

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu