Eurydice Slovenija Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 13.–14. maj 2024

Trenutno berete:
Eurydice Slovenija Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 13.–14. maj 2024

Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, ki se je odvil v Bruslju.

Vir, dokumenti in informacije o seji: Svet Evropske unije, Bruselj 13.–14. maj 2024

Povezane novice MVI: Minister Felda na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, 14. 5. 2024


Glavni rezultati​

Kultura/avdiovizualno področje​

Podpora vplivnežem kot ustvarjalcem spletnih vsebin​


Svet je odobril sklepe o vzponu vplivnežev v medijskem ekosistemu EU. V sklepih je poudarjen pozitiven in potencialno škodljiv vpliv vplivnežev na spletne vsebine in informacije, ki jih prebirajo Evropejci in Evropejke, predstavljeni pa so tudi številni predlogi za spodbujanje medijske in digitalne pismenosti ter odgovornega vedenja vplivnežev, tudi mladoletnih (t. i. otroških vplivnežev).

Evropejci in Evropejke vse več časa preživljajo na spletu, kar pomeni, da vplivneži, ki ustvarjajo vsebine za družbene medije, bolj kot kdaj koli prej vplivajo na to, kako dojemamo in razumemo svet. Da bi bil njihov vpliv pozitiven, jih mora EU podpreti in jim omogočiti, da bodo razvijali svojo medijsko pismenost ter se bolj zavedali pravil, ki urejajo njihovo delovanje na spletu, in jih tudi bolje upoštevali.

Benjamin Dalle, flamski minister za Bruselj, mladino, medije in boj proti revščini

Podatkovno vodeni razvoj občinstva​


Ministri in ministrice so odobrili sklepe o krepitvi vloge kulturnega in ustvarjalnega sektorja s podatkovno vodenim razvojem občinstva. Svet v svojih sklepih spodbuja države članice, naj razmislijo o pristopih za podatkovno vodeni razvoj občinstva, med drugim s:

 • spodbujanjem potrebnih spretnosti v kulturnem in ustvarjalnem sektorju
 • lajšanjem izmenjave informacij in najboljših praks znotraj zadevnih sektorjev in med njimi
 • razvojem ustreznega okvira politike

Prilagajanje kulturnega in ustvarjalnega sektorja v dobi umetne inteligence, da bo kos izzivom prihodnosti​


Ministri in ministrice so opravili orientacijsko razpravo o morebitnem prihodnjem vplivu umetne inteligence na kulturni in ustvarjalni sektor. Delili so pristope, s katerimi njihove vlade podpirajo kulturne in ustvarjalne sektorje pri razvoju in uporabi tehnologij umetne inteligence, ter pridobljene izkušnje. Izpostavili so zlasti nekatere priložnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca, kot so razširitev dostopa do kulture in doseganje novih občinstev ter ohranjanje kulturne dediščine.

Opozorili pa so tudi na nekatera tveganja, povezana z uporabo umetne inteligence, zlasti v zvezi s spoštovanjem pravic intelektualne lastnine, etično razsežnostjo in potrebo po razlikovanju dela, ki ga ustvarja človek, od dela, ki ga ustvarja umetna inteligenca. Razmislili so tudi, kako bi lahko politika in programi EU tem sektorjem pomagali izkoristiti potencial umetne inteligence, hkrati pa ohraniti človeško razsežnost kulture in ustvarjalnosti.

Današnja razprava je potekala ravno ob pravem trenutku. Tehnološki napredek s presenetljivo hitrostjo spreminja kulturno in ustvarjalno okolje v EU – na boljše, morebiti pa tudi na slabše. Za hiter in učinkovit odziv na izzive in priložnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, moramo razviti ustrezno zakonodajo in digitalne zmogljivosti v naših kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Jan Jambon, ministrski predsednik flamske vlade

Razno​

 • Izbor evropske prestolnice kulture za leto 2029: Bourges (informacije francoske delegacije)
 • Konferenca o Haaški konvenciji o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada, 13.–15. maj 2024 (informacije nizozemske delegacije)
 • Mednarodna konferenca „Na poti k okrevanju ukrajinskega kulturnega sektorja“, Vilna, Litva, 6. in 7. junij 2024 (informacije litovske delegacije)
 • Prihodnost kulturne politike EU (informacije nemške delegacije)
 • Izvrševanje sankcij EU v zvezi s platformami za pretočno predvajanje in izmenjavo videov – skupna odgovornost (informacije estonske, litovske in latvijske delegacije)
 • Delovni program prihodnjega predsedstva (informacije madžarske delegacije)

Šport​

Samoorganiziran šport​


Ministri in ministrice so odobrili sklepe o prispevku samoorganiziranega športa k podpiranju aktivnega in zdravega načina življenja med Evropejci in Evropejkami. Države članice in Komisija so pozvane, naj izvajajo politike, ki spodbujajo samoorganiziran šport, tudi na območjih, kjer ni dovolj športnih objektov, ter s kampanjami ozaveščanja in razvojem ustrezne infrastrukture spodbujajo prebivalstvo k samoorganiziranem športnem udejstvovanju.

Koristi telesne vadbe so splošno priznane, vendar so številni prebivalci v EU pogosto preveč zaposleni, da bi lahko sodelovali v formalnih športnih dejavnostih. Samoorganiziran šport ljudem zagotavlja prožnejši način za ohranjanje zdravega načina življenja; zato bi ga bilo treba podpreti in spodbujati z ukrepi na nacionalni ravni in ravni EU.

Pierre-Yves Jeholet, ministrski predsednik Federacije Valonija-Bruselj

Delovni načrt EU za šport​


Ministri in ministrice so odobrili resolucijo o delovnem načrtu EU za šport za obdobje od julija 2024 do decembra 2027. Načrt bo osredotočen na tri prednostna področja:

 • integriteto in vrednote v športu
 • socialno-ekonomsko in trajnostno razsežnost športa
 • udeležbo v športu in zdravju koristno telesno dejavnost

Vloga prostovoljcev v evropskem športu​


Ministri in ministrice so opravili orientacijsko razpravo o vlogi prostovoljcev v evropskem športu. Med razpravo so predstavili ukrepe, s katerimi njihove države spodbujajo prostovoljstvo na področju športa, pa tudi ovire, ki ljudi odvračajo od prostovoljstva v športu na nacionalni ravni in ravni EU. Razpravljali so tudi o tem, kako opolnomočiti tiste skupine, za katere je prostovoljstvo v športu statistično manj verjetno, vključno s starejšimi, ženskami in osebami iz delavskega okolja.

Predlogi so vključevali uporabo ustreznih sredstev in programov EU, kot sta Erasmus+ ali Evropska solidarnostna enota, ter priznavanje prispevka prostovoljcev v športu z nagradami ali certifikati, ki bi lahko ovrednotili njihove spretnosti in delo. Nekatere države članice so opozorile tudi na potrebo po zagotovitvi učinkovitega spremljanja in visokih varnostnih standardov za prostovoljce.

Razno​

 • Posledice vojne agresije Rusije za ukrajinski športni sektor (informacije predsedstva)
 • Evropska razsežnost olimpijskih in paraolimpijskih iger 2024 (informacije francoske delegacije)
 • Evropska razsežnost evropskega nogometnega prvenstva leta 2024 v Nemčiji (informacije nemške delegacije)
 • Sodelovanje držav članic pri Svetovnemu kodeksu proti dopingu (informacije nizozemske delegacije)
 • Delovni program prihodnjega predsedstva (informacije madžarske delegacije)

Neformalna razprava​


Pred začetkom seje v ponedeljek so se ministri in ministrice za mladino udeležili neformalnega srečanja ob zajtrku z naslovom Približevanje Evrope mladim: moč smiselne udeležbe mladih v okviru evropskih volitev in širše.

Ministri in ministrice za izobraževanje so med kosilom v ponedeljek neformalno razpravljali o naslednji temi: Uresničevanje evropskega izobraževalnega prostora: v prihodnost usmerjena razprava o odpravi pomanjkanja učiteljev.

Ministri in ministrice za kulturo in avdiovizualno področje so v torek zjutraj ob zajtrku opravili neformalno razpravo na temo Trajnostne naložbe v evropski avdiovizualni ekosistem glede na revidirano direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Ministri in ministrice za šport so se v torek udeležili neuradnega kosila in razpravljali o temi Položaj žensk v športu.


Mladina​

Vključujoče družbe za mlade​


Svet je odobril sklepe o vključujočih družbah za mlade, v katerih so določeni ciljno usmerjeni ukrepi za krepitev enakosti, vključenosti in podpore mladim v Evropi, zlasti tistim z manj priložnostmi.

Svet v sklepih priznava izzive, s katerimi se soočajo mladi, in pomen pospeševanja dejavnega sodelovanja in vključevanja mladih v njihovih skupnostih in v demokratičnem življenju. Poudarja tudi potrebo po izboljšanju duševnega dobrega počutja in življenjskih razmer vseh mladih. To je mogoče doseči z vključujočimi ukrepi, ki omogočajo, da vsi mladi smiselno sodelujejo v procesih odločanja in pri oblikovanju zanje pomembnih prostorov, zlasti prek mladinskega dela.

Program politike o otrocih, mladih in pravicah otrok​


Svet je odobril sklepe o evropskem in mednarodnem programu politike o otrocih, mladih in pravicah otrok.

Države članice in Komisija so pozvane, naj olajšajo nemoten prehod iz otroštva v odraslost, zlasti za mlade v ranljivem družbenem položaju, ter izboljšajo sodelovanje, usklajevanje, obveščanje in izmenjavo med ustreznimi politikami, področji politik in ravnmi.

Države članice so pozvane, naj razmislijo o razvoju ali izpopolnitvi obstoječih nacionalnih strategij ali koordiniranih politik za otrokove pravice in mlade, s čimer bi zagotovile usklajenost politike v zvezi z otroki, otrokovimi pravicami in mladinskimi zadevami, ob upoštevanju potreb posameznih starostnih skupin.

Zapuščina evropskega leta mladih 2022​


Svet je odobril sklepe o zapuščini evropskega leta mladih, ki je potekalo od 1. januarja do 31. decembra 2022. V sklepih so priznani dosežki evropskega leta mladih pri umeščanju močnega vidika mladih in prizadevanju za vključevanje mladih v vse ustrezne politike EU. Komisija je pozvana, naj ta zagon izkoristi, tudi s krepitvijo ključnih mehanizmov, kot so mladinski dialog EU, nacionalni mladinski sveti in predlagana platforma deležnikov na področju mladine.

Politika mladinskega dela v Evropi, ki opolnomoča​


Svet je odobril resolucijo o vlogi mladinskega dela, ki mladim pomaga k večji samostojnosti pri soočanju z novimi okoliščinami. V resoluciji so države članice, Komisija in ustrezni deležniki pozvani, naj podpirajo razvoj in prakso kakovostnega mladinskega dela in politiko mladinskega dela na ravni EU ter na nacionalni in lokalni ravni, tudi s celostno politiko mladinskega dela, pristopi od spodaj navzgor, usposabljanjem mladinskih delavcev in zagotovitvijo spodbudnih okolij ter enakega dostopa do mladinskega dela za vse mlade.

Nadaljnje ukrepanje po mladinski konferenci EU leta 2024​


Ministri in ministrice so opravili orientacijsko razpravo o nadaljnjem ukrepanju na podlagi rezultatov mladinske konference EU, ki je potekala od 2. do 5. marca 2024 v Gentu, njen poudarek pa je bil na vključujočih družbah. Razpravljali so o tem, kako bi lahko izboljšali spremljanje mladinskega dialoga EU in zagotavljanje povratnih informacij o njegovih rezultatih na politični ravni, da bi bolje zadostili potrebam in pričakovanjem mladih. Obravnavali so tudi izvedbene ukrepe, s katerimi bi lahko v posameznih državah spodbujali vključujoče družbe za mlade.

Razno​

 • podpora ukrajinskim mladim (informacije predsedstva)
 • izid razprave na neformalnem delovnem zajtrku v okviru mladinskega dialoga EU (informacije predsedstva)
 • delovni program prihodnjega predsedstva (informacije madžarske delegacije)

Izobraževanje​

Priložnosti za mobilnost v izobraževanju in usposabljanju​


Svet je sprejel priporočilo z naslovom „Evropa v gibanju“ – priložnosti za učno mobilnost za vsakogar. Namen priporočila je spodbuditi več ljudi k izkoriščanju priložnosti za študij in učenje v tujini ter razširiti okvir EU za učno mobilnost na učence vseh starosti, vključno z učitelji in vajenci.

Mobilnost je že dolgo v središču projekta EU. Z učenjem v tujini je mogoče pridobiti dragocene spretnosti in okrepiti zavest o skupnih vrednotah EU. Današnje priporočilo bo prispevalo k povečanju priložnosti za vse, da bodo lahko izkoristili ogromne prednosti, ki jih prinaša učenje, študij ali usposabljanje zunaj države rojstva.

Caroline Désir, ministrica za šolstvo, Francoska skupnost v Belgiji

Umetna inteligenca v izobraževanju in usposabljanju​


Ministri in ministrice so opravili orientacijsko razpravo o vlogi umetne inteligence v izobraževanju in usposabljanju, pri čemer so se osredotočili na tri ključna področja:

Ministri in ministrice so poudarili, da je treba izkoristiti prednosti umetne inteligence, ki bi lahko omogočila večjo personalizacijo učenja, in predstavili ukrepe, ki so jih uvedli na nacionalni ravni. Poudarili so, da je treba razviti digitalne spretnosti učencev ter okrepiti vlogo in kompetence učiteljev.

Svet je opozoril tudi na morebitna tveganja, ki jih prinaša to novo tehnološko obdobje, in pozval Komisijo, naj za celo EU določi skupen pristop k uporabi umetne inteligence v izobraževanju in usposabljanju.

Z dokazi podprta politika in praksa v izobraževanju in usposabljanju​


Ministri in ministrice so odobrili sklepe, v katerih je določenih več ključnih prednostnih področij za spodbujanje z dokazi podprte politike in prakse v izobraževanju in usposabljanju, da bi uresničili evropski izobraževalni prostor.

Razno​

 • evropska diploma (informacije Komisije)
 • spodbujanje kulture pravne države z izobraževanjem (informacije Komisije)
 • delovni program prihodnjega predsedstva (informacije madžarske delegacije)

Nadaljuj z branjem...
- - -
Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si

Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

 • Članek
Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino...
Odgovori
0
Ogledi
38
 • Članek
Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za izobraževanje, mladino...
Odgovori
0
Ogledi
325
 • Članek
Na spletni strani Sveta Evropske unije je objavljeno poročilo Sveta za konkurenčnost, ki se je...
Odgovori
0
Ogledi
55
 • Članek
Kulturni bazar ja največje strokovno usposabljanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje v...
Odgovori
0
Ogledi
87
 • Članek
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je danes potrdil namero združiti vse občinske vrtce v en...
Odgovori
0
Ogledi
322
 • Članek
Direktorat za znanost in inovacije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) je...
Odgovori
0
Ogledi
256
 • Članek
O projektu Na šoli smo se odločili, da ustvarimo inovativen pripomoček za zbiranje vode iz...
Odgovori
0
Ogledi
270

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu