Kaj predvideva novi osnutek koalicijskega sporazuma

Trenutno berete:
Kaj predvideva novi osnutek koalicijskega sporazuma

Besedilo je podobno prvi različici, je pa v njem tudi nekaj sprememb: število ministrstev, socialna kapica ...

Na področju vzgoje in izobraževanja bi naj imeli dve ministrstvi in sicer za šolstvo in posebej visoko šolstvo.

Sledi besedilo, kopirano iz osnutka koalicijske pogodbe, ki ga najdete na tej povezavi: http://www.delo.si/novice/politika/kaj-predvideva-novi-osnutek-koalicijskega-sporazuma.html (v priponki str. 46-48)

*4.22. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE*
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za sistem vzgoje in izobraževanja, ki bo razvijal odprte, ustvarjalne, samozavestne, prodorne ter solidarne državljane in državljanke. Zato bomo, ob jasno določeni razmejitvi med javnim in zasebnim izvajanjem vzgojne in izobraževalne dejavnosti, kjer je javno izobraževanje nosilec javnega dobrega, zasebno pa je razumljeno kot dopolnitev javnega, v okviru katerega se zagotavlja pravica staršev in otrok do izbire zagotavljali možnosti doseganja visokih izobraževalnih dosežkov za vse. Prioritetno bomo krepili vzgojno in izobraževalno vlogo šol in vrtcev s sodobnimi pristopi poučevanja in učenja ter povečali kakovost upravljanja in vodenja celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in posameznih šol in vrtcev. Hkrati pa bomo spodbudili dvig profesionalne odgovornosti in avtonomije učiteljev ter vzgojiteljev. Koalicijski partnerji se bomo zavzemali tudi za priznavanje različnih izobraževalnih poti, krepitev vseživljenjskega izobraževanja, ki bo vključeval medgeneracijski prenos znanj in izkušenj, ter za krepitev povezovanja šol s širšim okoljem, z lokalno skupnostjo, gospodarstvom in nevladnimi organizacijami.

*Ukrepi:*
*1. Večja vključenost otrok.*
Z uveljavitvijo različnih programov v vrtcih ter programa družinskega varstva, oblikovanjem lestvice z manjšim številom razredov, ki bodo razbremenili starše s povprečnimi dohodki, ter nižjim plačilom vrtca za vsakega naslednjega otroka sočasno vključenega v vrtec, bomo poskrbeli za večjo vključenost otrok v programe predšolske vzgoje. Večjo kakovost in dostopnost izobraževanja (razbremenitev staršev, zmanjšanje razlik med učenci) bomo zagotovili z oblikovanjem ustrezne učbeniške politike in z zagotovitvijo brezplačnega (vsaj enega obroka) šolske prehrane za učence in dijake.

*2. Dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa in dosežkov učencev.*
Slednje bomo dosegli s krepitvijo vzgojnih nalog šole, z nadgradnjo sistema potrjevanja učbenikov za zagotovitev njihove večje kakovosti, z oblikovanjem modela uporabe e-učbenikov in z njimi povezano učinkovito rabo IKT tehnologij ter zagotovitvijo infrastrukturnih pogojev (širokopasovna mreža), z uveljavljanjem kurikula, ki bo zagotavljal dvig splošnih oziroma poklicnih kompetenc, še posebej socialnih in državljanskih kompetenc ter komunikacije v maternem jeziku (učenje slovenščine kot tujega jezika, razvoj znanja maternega jezika etničnih skupin) ter kompetenc pomembnih za uspešno vključevanje v sodobno družbo in na trg dela (reševanje problemov, kritičnost mišljenja, ustvarjalnost). Dvig kompetenc bomo dosegli z dvigom ravni različnih vrst pismenosti (bralna, matematična, naravoslovna, domovinska in državljanska pismenost) in s krepitvijo povezovanja šol s širšim okoljem pri reševanju konkretnih problemov. Nadgradili bomo nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju izobraževanja, ki bo vključeval tudi rezultate eksternega preverjanja znanja v osnovnih šolah (NPZ) ter spremljanje kakovosti izobraževalnega procesa. Posebno pozornost bomo namenili spremembam kurikula za vrtce, ki bodo vključevale obogateno poučevanje govora govorno šibkih otrok, tujega jezika in slovenščine kot tujega jezika, vzpostavitvi učinkovitih modelov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami in organizacijskega modela prehajanja med programi za otroke in otroke s posebnimi potrebami. Z uvedbo fleksibilnih oblik izobraževanja in vključevanjem nadarjenih bomo vzpostavili odprto učno okolje za delo z
nadarjenimi.

*3. Profesionalni razvoj pedagoških delavcev.*
Slednje bomo dosegli s prenovo sistema strokovnega napredovanja in kariernega razvoja pedagoških delavcev in vzgojiteljev, z nadgradnjo sistema pripravništva in mentorstva ter zagotovitvijo pogojev za večjo mobilnost pedagoških delavcev in vzgojiteljev. Hkrati bomo kakovost pedagoškega dela zagotovili tudi z zmanjšanjem tistih birokratskih postopkov pri vodenju šol in vrtcev ter pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, ki ne prispevajo k kakovosti pedagoškega dela, z večjo fleksibilnostjo pri organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela (določitev nacionalnih okvirjev – kazalnikov, ostalo 43 avtonomija šol in vrtcev) in poenostavitvijo postopkov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

*4. Komunikacija v maternem jeziku. *
Za večjo sposobnost izražanja in interpretacije svojih misli, občutij in dejstev tako v ustni kot tudi v pisni obliki (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) ter medsebojno komuniciranje v jezikovno primerni obliki ter načinu v vseh življenjskih okoliščinah (vzgoja in izobraževanje, dom, delo, prosti čas) predlagamo naslednje ukrepe:
(1) učenje slovenščine kot tujega jezika v celotni izobraževalni vertikali za tiste, ki jim slovenščina ni materni jezik (npr. priseljenci, diplomanti, tujci, ki živijo v Sloveniji) (2) podpirati razvoj znanja maternega jezika etničnih skupin (3) posvetiti več pozornosti kulturi branja in izražanja v maternem jeziku tudi pri pouku drugih predmetov.

*5. Socialna in državljanska kompetenca. *
Te sposobnosti temeljijo na poznavanju socialnih in političnih vsebin in obvez, kar je temelj za aktivno in demokratično udejstvovanje posameznika. Predlagani ukrepi so:
(1) vzgajati in izobraževati za domovinsko in državljansko pismenost ter demokratične vrednote, (2) aktivno vključevati starše v sooblikovanje vzgojnih in drugih dejavnosti šole, ki dvigajo kakovost, (3) vključevanje znanj, veščin in spretnosti, ki krepijo etične dimenzije v kurikulu.

*6. Odzivnost izobraževanja na spremembe družbe in potrebe trga dela.*
Večjo odzivnost izobraževanja na potrebe sodobne družbe in trga dela bomo dosegli z uveljavitvijo sistema priznavanja in vrednotenja kvalifikacij formalnih in neformalnih znanj, z uvajanjem različnih
modelov praktičnega usposabljanja na delovnem mestu, s sistemom učenja z opazovanjem poteka dela in rotacije delovnih mest, s krepitvijo karierne orientacije, s tesnejšim povezovanjem šole z lokalno skupnostjo in NVO in spodbujanjem mladih k vključevanju v družbene aktivnosti. Nadgradili bomo izhodišča za načrtovanje programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter tako poskrbeli za dvig kakovosti, vrednotenja in privlačnosti programov poklicnega izobraževanja in vpeljali različne modele praktičnega usposabljanja med izobraževanjem.

*7. Krepitev vseživljenjskega učenja. *
Z ustreznimi programi bomo spodbujali učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja in v vseh okoljih. Posebno pozornost bomo pri tem namenjali priložnosti za izobraževalno prikrajšane skupine. Krepili bomo zavedanje, da posamezniki z učenjem povečujejo zaupanje vase, razvijajo ustvarjalnost, podjetnost in znanje, spretnosti in kvalifikacije, ki jih potrebujejo za dejavno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju ter za boljšo kakovost življenja. Razvijali bodo zavedanje ljudi, da imajo pravico do učenja in izobraževanja ter krepili njihovo soodgovornost zanje. Spodbujali bomo pozitiven odnos posameznika do učenja in razumevanje pomena vseživljenjskega učenja v vseh obdobjih človekovega življenja, tak odnos je potrebno včleniti v vse kurikule na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja. Pospeševali bomo uveljavljanje in uporabo znanja, spretnosti in učenja kot temeljnega vira in gibala za razvoj lokalnih in regionalnih območij ter v teh tudi za razvoj socialnih omrežij. Prizadevali si bomo za vzpostavitev stabilnosti delovanja sistema in javne mreže organizacij za izobraževanja odraslih ter za kakovostno in prožno ponudbo možnosti in okoliščin za nenehno učenje, izobraževanje in usposabljanje odraslih.

Več na izvorni strani http://www.delo.si/novice/politika/kaj-predvideva-novi-osnutek-koalicijskega-sporazuma.html
- - -
Vir: delo.si
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

  • Članek
Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Safe.si, safe.si Pustite komentar z odgovorom na to...
Odgovori
0
Ogledi
237
  • Članek
V okviru pobude Novi evropski Bauhaus (angleško New European Bauhaus – NEB) je Skupno...
Odgovori
0
Ogledi
69
  • Članek
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje obvešča, da so bili potrjeni trije novi...
Odgovori
0
Ogledi
88
  • Članek
Na politizacijo opozarjajo v vzgoji in izobraževanju. Tako pedagoška stroka kot tudi ravnatelji...
Odgovori
0
Ogledi
404

Zadnji prispevki

Na vrhu