GOMBOC - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
GOMBOC - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Pridružen
21. nov 2010
Prispevki
5.859
Nazadnje urejeno:
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj

Novejša vprašanja oz. prispevki se dodajajo na koncu teme.

Vprašanja so posredovana samo s strani uporabnikov.
- - -​

Vprašanja na strokovnem izpitu raznih kandidatov:

- pedagoški govor, katerega je več v razredu, kaj pa če gremo na ekskurzijo
- kratice, okrajšave
- kako kratice sklanjamo, kam to pogledamo (slovnica)
- kakšna je razlika med to slovnico in med učbeniki Na pragu besedila (to so "baje" šolske slovnice)

1. Privzete besede - tu nisem imela pojma. Ko je začela naštevati polcitatne, citatne, tujke in sposojenke se mi je samo svitalo iz srednje šole
2. Katere priročnike poznamo? Enega si izberi in ga opiši. - opisala sem Pravopis. Vprašala me je, kateri slovar ima več besed, Pravopis ali SSKJ.
3. Prvi slovenski pravopis
4. Mala in velika začetnica

1. moj pogled na uporabo računalnika pri pouku
2. funkcionalna pismenost
3. Kaj menim o povezavi slovenščine s knjižnico

Predstavi tujcu tri posebnosti slovenskega jezika.
Pomišljaj, vezaj.
Učbeniki in slovenščina.

1. Izvor besed
2. Zemljepisna lastna imena
3. Pravopis

Pedagoški govor
Slovnica (Katere imamo, katera je bila prva,..)
Prevzete besede, kaj je kalk?
 

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

1. Kakšne črke poznamo: Velike in male tiskane, velike in male pisane, krepke, ležeče ...
2. Katero pisavo imamo sedaj - gajica, kako je bilo v preteklosti?
3. Velika začetnica pri lastnih imenih
4. PRAVOPIS in PRAVOREČJE
 
- učni jezik v šoli,
- dodatno gradivo pri pouku, smisel in namembnost (k pripravam sem namreč priložila veliko dodatnega gradiva)
- kako učence konkretno spodbuditi k funkcionalni pismenosti (ko se učimo izpolnjevnja obrazcev, jih prinesemo v šolo, ko se učimo pisanja vabila, ga sami tvorijo, ko se učimo prevzete besede, na terenu preverijo npr. kakšna imena imajo trgovine itd.
- ker sem tudi germanistka, me je vprašala, kako bi tujca navdušila za učenje slovenščine (tu sem ji naštevala marsikaj od zvena našega jezika, pa melodike, pa števila govorcev ... dokler končno nisem prišla do tistega, kar je želela slišati - posebnosti našega jezika (6 sklonov, dvojina ...).

- socialne zvrsti jezika (samo našteti, malo podrobneje knjižni zborni in knjižno pogovorni jezik, o neknjižnih zvrsteh pa le stavek)
- popravek napake v moji učni pripravi (pomišljaj, vezaj - samo na kratko, nič podrobnosti o teh dveh ločili)
- kje lahko pogledamo pravilen zapis ločil? (pravopis - kaj še lahko pogledamo v njem? zapis velike začetnice - samo to sem rekla, pa je bilo dovolj)

- števniki (kateri so, kako jih pišemo, iz kolikih besed je sestavljena letnica 2009, kako napišemo 80-letnica in 80. obletnica)

- mejniki slovenskega jezika (Brižinski spomeniki, ali jih je Trubar poznal-ne, ker so bili odkriti šele v 19.st.; Kdo so bili Trubarjevi somišljeniki; Levčev slovenski pravopis-kaj je v njem zapisano)

- naštej priročnike (naštela sem SSKJ, Pravopis, Slovnico in me je vprašala, če poznam še katere druge pa sem omenila etimološki slovar-kaj je v njem, kaj je terminološki slovar)

Kako se zapisujejo prevzete besede?
(citatne (zveste izvirniku po pisavi, sklonu – First lady), tujke – polcitatne (zapis izviren, slov. končnice - New Yorka-a), sposojenke (popolnoma prilagojene pravilom SJ - pica)). V pripravah sem jih imel kar nekaj (jazz, soul, flamenco) »Me je vprašala za katere prevzete besede gre pri teh.« Sem (pravilno) odgovoril, da odvisno. Recimo jazz, flamenco, lahko zapisujemo na oba načina, tudi džez in flamenko … »Zakaj?« Ker so že tako dolgo v splošni veljavi. »Vprašala me je tudi kako je z glasbenim izrazjem (solfeggio, arpeggio)«, pa sem odrnil, da gre za polcitatne prevzete besede. »Od kod pa so prevzete?« Iz italijanskega jezika. »Zakaj?« Verjetno, ker so bile tam svoj čas zelo močne glasbene šole. No tu se ji je kar smejalo.
Zemljepisna imena.
Nenaselbinska, naselbinska. »Kako se zapisujejo?« Tu sem začel nekaj mutit vsepovprek glede vasi, sela, pa ne vem česa še … pa glede zapisovanja neprvega »obrazila« z malo, pa da se druga beseda piše z malo, razen če je lastno ime … Vse kar se mi je sanjalo sem pač spravil ven na najbolj neorganiziran možen način. No, pol sva pa malo klestila in zlagala ... recimo neprvi »predlog«, in ne »obrazilo«, pa »Kako se potem zapisuje Kranjska Gora ali Kranjska gora?«. Po dolgem premisleku sem »zaverovano« izstrelil, da z veliko, pa je dejala, da »ja, ampak da se to tepe z mojim prej povedanim, zakaj?« No tu se pa ne spomnim več zaključka, sori. Poglej v skripto. Uganil sem še, da se Šmarna gora ali Pekrska gorca pišeta z malo (sem dejal da z majhno, ampak sem se hitro popravil).
Ne vem ali sem dobil še enega, ker sva kar simpatično razpredala o prvih dveh. Med drugim sva debatirala tudi o imenih Perpetuum Jazzile in Carmina Slovenica. Aha! »Tu me je vprašala kakšna je zveza med besedama Cármina in Carmína.« Enak zapis, različen naglas in pomen.

katera so zemljepisna lastna imena,
kako jih zapisujemo (velika oin mala začetnica),
kaj je samostalnik, kje najdemo razlao zanj, kaj mu lahka določimo + primer,
Naštej priročnike.

1. Lastnosti samostalnika (spol, število, sklon, sklanjatev - in kahj to je mal debate okol tega)
2. Kaj je to publicistični in kaj strokovni jezik, kaj je značilno za njiju?
3. Sporočevalec, prejemnik kako se besedilo spreminja če sporočamo strokovno besedilo strokovnjaku ali pa šrši publiki. (Strokovno besedilo, strokovni izrazi, kaj to jem, zapleteni stavki, tvorijo jih znanstveniki ...

- samostalniki in naglasi - zakaj se pri sklanjanju zgubi zadnji samoglasnik
- beseda kraja- kakšna je (samostalnik), kakšen samostalnik (pridevniška beseda), po čem to vem (po končnici skanjatve)
- iz priprave, kako bi še stavke lahko drugače zapisali (z veliko začetnico in končnim ločilom.), naštej končna ločila, nato pa še povej kaj več o ločilih- po čem se delijo, katera so ...

1. Strokovni jezik, kako se bere, piše oz. značilnosti, delitev…?
2. Kako delimo ločila? Naštejte nekaj vsakih. Iz priprave: 3-5 let … katero ločilo je to? Glede naštevanja povedi v alinejah, kakšen zapis je najbolj pravilen… velika začetnica in ločilo.
3. Verjetno je bilo še kaj, se ne spomnim.

- izberi si 3 mejnike v zgodovini slovenskega jezika in jih predstavi,
- stičnost ločil,
- kaj vse najdemo v Slovenskem pravopisu (naštela sem poglavja), nato me je vprašala še če je beseda Maribor v slovarskem delu Pravopisa (da) in kako se piše mariborski (z malo, razen npr. Mariborske lekarne).

-ZEMLJEPISNA IMENA,
-NEKONČNA LOČILA (stičnost in nestičnost le teh, kje to pogledamo-v pravopis),
-IZ PRIPRAV SEM MOGLA POPRAVIT NAPAKE.

1. Izberite si 3 mejnike v zgodovini slov. jezika in jih predstavite.
2. Kako zapisujemo števnike - povejte na primeru letnice 2010. Kako zapisujemo vrstilne števnike? Kako zapišemo 10. obletnica in 30-letnik?
3. Popravek iz priprave: datum 30. 1. 2010 in oddelek OVI 3. c

1. Kaj ureja Zakon o OŠ? (zapisano takoj na začetku zakona)
2. Kaj obsega Vzgojni program za otroke s PP? (ime programa, cilje in načela VIZ, oblike dela)
3. V katerih zakonih se omenja otroke s PP? (ZoOŠ, ZOFVI, ZUOPP, Z. o gimnazijah, Z. o vrtcih, Z. o pokl. in strok. izobraževanju)
4. Naštejte skupine otrok s PP, po zakonu za usmerjanje.
5. Kdo imenuje strokovno skupino za izvedbo IP?

Socilane zvrsti in podrobneje neknjižne zvrsti
Pedagoški govor, podrobneje odnosni govor
Samoglasniki, kateri so in zvočnike

1. Velika začetnica( predstavi se, kaj vse si z veliko začetnico (ime, priimek, Slovenka, Dolenjka, Zemljanka(je lahko tudi z malo)...)
2. Slovenski pravopis(Našteti, kaj vsebuje, kaj najdemo v slovenskem pravopisu)

1. Socialne zvrsti jezika in kateri jezik uporabljam trenutno; opisati žargon ter navesti primer
2. Kratice in okrajšave (kako sklanjamo kratice, primeri kratic;)
3. Sklanjanje besede starši in otroci (ali obstaja beseda starši v ednini)

ZEMLJEPISNA IMENA
STIČNA LOČILA
VPRAŠANJE IZ PRIPRAV (ali je oklepaj in zaklepaj stično ločilo in v kateremu slovarju najdemo odgovor).

-3 mejniki slovenkega jezika
-velika začetnica v osebnih lastnih imenih (pol sm mogla povedat kaj sm jz vse z veliko začetnico: x, y, Gorenjka, Slovenka, Evropejka, Zemljanka; potem kako se napiše dedek Mraz...)
-mogla sm sklanjat besedo starši, povedat da so množinski samostalnik, pa zanimal jo je še, kaj je s priimki pri ženskih imenih in kaj pri moških imenih (pri ženskih se sklanjajo, pri moških ne)

1. Prenosniki ( =pisno in ustno sporočanje), opiši.
2. Osebna lastna imena
3. Kaj nam pove SSKJ?
 
Zelo prijazna:)

1. Samostalniška beseda (delitev: samostalnik, samostalniški zaimek, posamostaljeni pridevnik, primeri, kaj določimo samostalniku)
2. Iz priprave (pravilen zapis datuma in skupine otrok, razlika med vezajem in pomišljajem)
3. Kratice, okrajšave, simboli
 
28.3. sem imela vprašanja:

- končna in nekončna ločila
- velika in mala začetnica
- stični in nestični vezaj

pa nekaj podvprašanj iz priprav

drugače pa je zelo vredu gospa, zelo pomaga, vso srečo vsem
 
1. Funkcijseke zvresti jezika - naštera in opisat strokovni jezik
2. Kratice, okrajšave
3. Našteti priročnike
 
1.glasoslovje- črka, glas-znak za glas, koliko samoglasnikov in soglasnikov imamo, kateri so...kaj vse označuje črka o..nakar smo pešli na:
2. ostrivec, krativec,...
3. pridevnik, našteti katere poznamo, kdaj ga pišemo z veliko
 
socialne zvrsti
sklanjati sem morala Aljaž Požar, katera sklanjatev je to, kako sklanjamo Ines
koliko imamo fonemov, koliko črk, kako jih delimo naprej, soglasniki, samoglasniki - kateri so
naglasna znamenja, podrobneje strešica
polglasnik - ali ga vedno zapišemo

prijazna gospa, pomaga good2.gif
 
Končna ločila. Kaj nam povedo? Kdaj katero izmed njih uporabljamo?
Sklanjati je bilo potrebno OTROCI in STARŠI. Ali so lahko starši tudi edninska beseda?
 
1. Glagol - vse o njemu. In potem mi je dajala primere in ali je to namenilnik, nedoločnik ... pa kdaj uporabimo brat, kdaj pa brati. In sva se kar malo lovili :)
2. Velika začetnica - osebna imena, kako jih pišemo, kako pišemo Slovenka, kako Evropejka, kako Zemljanka, kako ne Marsovka. Vse z veliko.
3. Naštej leksikone. V katerem bi našla besedo "pričkati". In sem mislila, da je to narečna beseda. Najdemo jo pa v SSKJ.

Uglavnem, pri vsakem vprašanju sva se malo lovili (sploh pri prvem), ampak je prijazna in pomaga in je bilo vse ok :)
lp
 
zelo pomaga, prijazna, poteka kot en sproščen pogovor, nasmejana, super izpraševalka!

slovenščina- prevzete besede (primer, kako se napiše pica, taksi, new york, first lady),
končna ločila, pa kateri dve sta posebni (tri pike in pomišljaj, ker sta nestična)
katere priročnike poznamo- podrobneje predstavi sskj
 
Moja vprašanja 5. 12. 2011

1. Zemljepisna lastna imena, potem mi je dajala primere, kaj se piše z veliko in kaj z malo severna Slovenija, Kranjska Gora, ....
2. Razlika med pomišljajem in vezajem, kdaj je stičen in kdaj nestičen
3. sklanjaj otroci in starši

zelo v redu gospa, prijazna.
 
Super izraševalka vendar jaz sem se res učila in sem praktično znala vse.

1. Naštej in opiši 3 mejnike v zgod. slovenskega jezika?
Sama sem si lahko izbrala tisto kar se meni zdi, da je zaznamovalo slov. jezik.

2. Končna ločila in še posebej tri pike in pomišljaj.
Kdaj se ta dva uporabljata kot končno ločilo in kako ju pišemo?
Kako vemo, kdaj uporabimo kakšno ločilo?

3. SSKJ - kaj je in če besedo - meni se zdi, da je rekla, "pričkati se" - če jo najdemo v slovarju in zakaj ja in zakaj ne.
Odgovor je, da jo najdemo.

Potem me je pa vprašala zakaj, ker je sskj vendarle slovar knjižnega jezika? Odg: v sskj so tudi besede, ki so pogovorne. Zato nam more geselki odstavek tudi nakazati, da je beseda pogovorna.
Kaj vse nam SSKJ pove?
 
Odg: Izpraševalec: GOMBOC

1. Socialne zvrsti jezika.
2. Ločila.
3. Zapis datuma, tri pike ...
 
Odg: Izpraševalec: GOMBOC

ej jaz sem mislila da nebo šlo, ampak je pomagala z podvprašanji
Dobila sem moje praktične nastope in sem mogla povedat kaj bi napisala z veliko in kaj z malo in zakaj
Neskončna ločila (pomišlaj in vezaj s primerom in tri pike)
Kam bi pogledala za pravilen zapis
Pravopis in slovnica (odgovor)na vprašanje ki mi ga je zastavla pa se ne spomnim točno kaj
 
Odg: Izpraševalec: GOMBOC

1. Kater tri stvari bi izpostavila pri javnem govoru, nastopanju. (knjižni jezik, nastop, mimika obraza, stik z občinstvom, potem me je ona usmerila na to, da mora biti gorov razumljiv, dovolj glasen in da povdarjamo pomembne stvari).
2. Kaj ima poved na začetju in kaj na koncu. (Velika začetnica, končno ločilo) Naprej me je vprašala kater so končna ločila in kako je s stičnostjo teh.
3. Kje najdemo pravila o zapisovanju končnih ločil. (Slovenski pravopis). Potem sem morala povedati nekaj o pravopusu.

To je bilo vse, glede, na to koliko časa in živcev porabimo za pripravljanje na ta izpit, se na koncu izkaže, da sploh ni tako hudo.
 
Odg: Izpraševalec: GOMBOC

Moja vprašanja:
1.samoglasniki
2. sklanjanje otroci v možini
3. svoj priimek sem morala povedati v stavku z moškim imenim
Gospa je zelo nasmejana, prikimava in pomaga, vse gre v obliki pogovora!!
 
Odg: Izpraševalec: GOMBOC

1. Funkcijske zvrsti, kje se uporablja posamezni jezik?
2. Jezikovni priročniki, za vsakega, kaj najdemo v njem ...
3. Zemljepisna imena, primer za nenaselbinsko večdelno ...

Zelo prijazna in nasmejana gospa:)
 
Odg: Izpraševalec: GOMBOC

1. prevzete besede (vrste, primeri) Kam spada beseda pica in pizza? Prva med izposojenke in druga med tujke.
2. števniki (zapis leta 2012 z besedo, koliko besed?, 80. obletnica in 80-letnica, kaj in kako kaj pomeni) Pri tem vprašanju sem dobila še podprašanje povezano z naslednjim vprašnjem: Kaj piše o števnikih v Slovenskem pravopisu in kaj v Slovenski slovnici?
3. katere slovnice poznaš in iz katere si se učila.

simpatična gospa, lahko se pa tudi sam sebe zapleteš
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Pozdravljeni. Ker sem strokovni izpit že opravila, me zanima, če bi komu prav prišel priročnik...
Odgovori
1
Ogledi
452
Datum izpita: 7. maj 2024 Ura izpita: 16.15 Področje v šolstvu: gimnazija Strokovni naziv...
Odgovori
1
Ogledi
348
Zdravo vsem. Kmalu bom imela zagovor na ministrstvu. Dobila sem seznam izpraševalk, kdo me bo...
Odgovori
5
Ogledi
943
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
965
Uporabnik saramurkovic je objavil novo gradivo: STROKOVNI IZPIT- SLOVENŠČINA- ZVRSTI SSKJ -...
Odgovori
0
Ogledi
1.109

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu