FLEKSIBILNI PREDMETNIK

Trenutno berete:
FLEKSIBILNI PREDMETNIK

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

PRAVILNIK o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek za vključitev osnovnih šol v poskus fleksibilnega predmetnika ter pravice učencev, ki se vključujejo v poskus.
2. člen
(fleksibilni predmetnik)
Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka v 7., 8. in 9. razredu, kot to do¬loča veljavni predmetnik ob tem, da se:
– pouk matematike, tujega jezika in športne vzgoje iz¬vaja vse šolsko leto v skladu s predmetnikom,
– pouk slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih v 7. razredu izvaja vse šol¬sko leto v skladu s predmetnikom,
– pouk slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih v 8. in 9. razredu izvaja vse šolsko leto, pri čemer se lahko tedenske pol ure razporedi drugače, kot to določa predmetnik,
– pouk ostalih predmetov izvaja v obsegu letnega šte¬vila ur, predvidenih za posamezni predmet, ki pa so lahko med letom neenakomerno razporejene po ocenjevalnih ob¬dobjih.
II. IZVAJANJE POSKUSA
3. člen
(izvajanje poskusa)
Poskus fleksibilnega predmetnika se izvaja na izbranih šolah v šolskem letu 2006/2007 v vseh oddelkih 7., 8. in 9. razreda v programu osnovna šola.
V poskus fleksibilnega predmetnika se vključi največ 10% osnovnih šol v Republiki Sloveniji.
4. člen
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je odgovoren za pripravo, uvajanje in spremljanje poskusa fleksibilnega predmetnika.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo skrbi za obve¬ščanje javnosti.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavi na svoji spletni strani poročila o poteku poskusa in druge dokumente ter podatke, ki se nanašajo na potek tega poskusa.
5. člen
(državna projektna skupina)
Minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister) s sklepom imenuje člane državne projektne skupine.
Državna projektna skupina usmerja izvajanje poskusa in opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi sprememb normativnih podlag, potrebnih za uvajanje,
– pripravi strokovne podlage za delo šolskih projektnih skupin,
– pripravi poročila za Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) o poteku poskusa,
– izvaja druge naloge po naročilu ministrstva.
6. člen
(šolska projektna skupina)
Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja poskusa fle¬ksibilnega predmetnika v osnovni šoli je ravnatelj osnovne šole. Ravnatelj imenuje in vodi petčlansko šolsko projektno skupino. V šolski projektni skupini je tudi predstavnik star¬šev.
Šolska projektna skupina opravlja naslednje naloge:
– izdela načrt uvajanja šolskega fleksibilnega predme¬tnika,
– pripravi usmeritve in navodila za izvajanje načrta po¬skusa fleksibilnega predmetnika na šoli,
– pripravi poročila za državno projektno skupino,
– sodeluje pri metodološkem izvajanju spremljanja po¬skusa,
– izvaja druge naloge po naročilu državne projektne skupine.
Program dela šolske projektne skupine na podlagi načr¬ta poskusa fleksibilnega predmetnika pripravi ravnatelj šole.
7. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Poskus fleksibilnega predmetnika izvaja osnovna šola, ki se prijavi k izvedbi poskusa fleksibilnega predmetnika in izpolnjuje naslednje pogoje:
– je vpisana v razvid osnovnih šol,
– ima zagotovljeno potrebno število strokovnih delavcev po sistemizaciji, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje za poučevanje v 7., 8. in 9. razredu,
– ima soglasje vseh staršev učencev 7., 8. in 9. razre¬da,
– ima soglasje ravnatelja šole,
– ima soglasje učiteljskega zbora šole,
– ima ustanovljeno šolsko projektno skupino.
8. člen
(število oddelkov in učnih skupin)
Zaradi izvajanja poskusa fleksibilnega predmetnika se število oddelkov in učnih skupin na šoli ne sme povečati.
 
Tudi mene zanima nekaj o tem fleksibilnem predmetniku.

Torej, če prav razmišljam ... če ne, me naj kdo popravi ...
Predmeti: mat, slj/ita/madž, tj, šport morajo potekati normalno čez vse šolsko leto.
Ostali predmeti pa se razporedijo oz. jih šola lahko sama tedensko razporedi glede na ocenjevalni obdobji.

V praksi:
V 4. razredu imajo npr. v 1. ocenjevalnem obdobju slj, mat tj, špo, nit, lum na urniku učenci skozi obe ocenjevalni obdobji, gum imajo samo v 1. ocenjevalnem obdobju, dru pa samo v 2. ocenjevalnem obdobju.

Fleksibilni predmetnik torej lahko šola izvaja za vsak razred, od 1. do 9. razreda? Ali mora šola izvajati obvezno za vse razrede fleksibilni predmetnik ali samo za katere sama želi?
 
Tudi mene zanima nekaj o tem fleksibilnem predmetniku.

Torej, če prav razmišljam ... če ne, me naj kdo popravi ...
Predmeti: mat, slj/ita/madž, tj, šport morajo potekati normalno čez vse šolsko leto.
Ostali predmeti pa se razporedijo oz. jih šola lahko sama tedensko razporedi glede na ocenjevalni obdobji.

V praksi:
V 4. razredu imajo npr. v 1. ocenjevalnem obdobju slj, mat tj, špo, nit, lum na urniku učenci skozi obe ocenjevalni obdobji, gum imajo samo v 1. ocenjevalnem obdobju, dru pa samo v 2. ocenjevalnem obdobju.

Fleksibilni predmetnik torej lahko šola izvaja za vsak razred, od 1. do 9. razreda? Ali mora šola izvajati obvezno za vse razrede fleksibilni predmetnik ali samo za katere sama želi?Ojla!

"Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.
Glavni razlog, zakaj izvajamo fleksibilni predmetnik, je izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja, za dosego bolj kvalitetnega znanja. Predvsem želimo:
▪ povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju;
▪ učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
▪ povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
▪ doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
▪ povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli."


To sem jaz našla na spletni strani od OŠ Brinje Grosuplje. In bodo tudi v tem šolskem letu nadaljevali z izvajanjem fleksbilnega predmetnika, saj so z njim zadovoljni in starši in učitelji....

Jaz razmišljam enako kot ti in se mi zdi, da je tako tudi prav :). Menim, da se šola odloči na podlagi predmetnika, kateri razred bo imel fleksibilni predmetnik... Ni nujno, da ga imajo vsi.

Če se motim, prosim, popravite me.

Lp,
Tina
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu