LOBOREC ŠKERL - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
LOBOREC ŠKERL - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Prispevki
5
Naziv
profesor razrednega pouka
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
Čudovita gospa!

glavni cilji vzgoje in izobraževanja; šolski koledar (kaj zajema); delovna obveznost učitelja; MUSi
 
Prispevki
3
Strokovni izpit sem imela 4. 12. 2014 za področje razrednega pouka.

Zelo prijazna gospa, spraševanje poteka v obliki pogovora, res išče samo znanje. Postavi veliko podvprašanj in na ta način pomaga usmeriti misli v pravo smer.

1. vprašanje: Ali je osnovna šola čisto zares brezplačna? Kateri del je brezplačen? (to vprašanje je postavila bolj kot uvod v pogovor, ki se je navezoval na vprašanje z ustave) Nato sva govorili o obveznem in razširjenem programu.

2. vprašanje: Vpis otroka v 1. razred. Kako poteka celoten potek vpisa? Ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo (kdo lahko zaprosi za odložitev šolanja, kdo sestavlja komisijo, ali lahko ugotavljajo pripravljenost otroka tudi med šolskim letom ...).

3. vprašnje: Šolski okoliš (kakšne so pravice, ali lahko starši vpišejo otroka v OŠ, ki je iz drugega šolskega okoliša ter v katerih primerih, kdo in kje pridobi podatke o šoloobveznih otrocih, iz katerega registra pridobi podatke, kaj vpliva na določitev šolskega okoliša - stalni in začasni naslov).
Ali lahko starši prepišejo/vpišejo otroka v šolo iz drugega šolskega okoliša, če se s tem zmanjša oddelek - NE, kaj pa če se s tem poveča oddelek na drugi šoli, v katero želijo starši otroka vpisati - TUDI NE. V katerih primerih lahko pride do spremembe števila učencev med letom - če se otroka prešola zaradi vzgojnih težav, ali je lahko učenec iz OŠ izključen - NE, ali je za prešolanje potrebno soglasje staršev, kdaj je izpolnjena osnovnošolska obveznost otroka ...

4. vprašanje: Strokovni delavci v OŠ (samo naštela sem jih), katero stopnjo izobrazbe mora imeti določen strokovni delavec, v katerem podzakonskem aktu so določeni izobrazbeni pogoji ...

Sigurno sem še dobila kakšno podvprašanje, pa sem ga že pozabila :)
 

Liu

Prispevki
29
Področje
 1. Osnovna šola
ZELOOOOO prijazna mlada gospa, ki je bila predsednica žirije in je bila ves čas nasmejana. Že ko te pride iskat vidiš, da ne bo nič hudega, ker je tako pozitivna :) Veiko pomaga, postavlja kar nekaj podvprašanj, te spodbuja in se vidi, da si res želi, da pokažeš svoje znanje. Kljub vsemu so nekatara vprašanja kar zahtevna. Večina odgovorov je kratkih (vse dolge razlage torej odpadejo). Pri tem delu sem se najdlje zadržala in dobil največ vprašanj, kar je po eni strani dobro, saj je manjša škoda, če ne veš enega odgovora od petnajstih kot pa enega od treh :)

1. Kdo ustanovi OŠ, v katerem zakonu to piše?
2. Normativi (za razred, kdaj se zmanjšajo, koliko Romov je lahko v razredu, ali se lahko združuje razrede, tu sem še dodala normative za 2, 3 in 4 združene razrede)
3. Učna in delovna obveznost (koliko na teden, kaj se spremeni, če si razrednik in koliko ur ti pripada (samo 1h), kaj spada v katero delovno obveznost, primeri iz mojega področja (nastopi z zborom, zborovske revije in tekmovanje, kulturne prireditve šole in podobno)
4. Organi šole, strokovni organi šole (samo našteti)
5. Svet šole (kdo ga sestavlja, ali imajo tudi oddelki podružnice svoje predstavnike, koliko. Koliko svetov staršev ima matična šola s podružnico? Enega)
6. Otroci s posebnimi potrebami (tukaj sem nekaj pletla, nisem najbolj razumela. Želela je vedeti nekaj o normativih, pa ali se lahko pritožijo, če niso zadovoljni z dodeljenim programom, kdo se pritoži, v katerem podzakonskem aktu to piše in še nekaj podobnih vprašanj)
7, Krovni (oziroma nekaj podobnega) zakon za OŠ (sem najprej rekla ZOŠ, potem mi je še nekaj razložila in sem povedala pravilni odgovor ZOFVI)
8. Kako se deli program (lahko da je bila tukaj tudi kakšna druga beseda) OŠ (sem najprej rekla na obvezni in razširjeni, potem mi je razložila, kaj želi od mene in sem nato odgovorila - 1., 2. in 3. obdobje)
9. NPZ (tukaj sem povedala samo kdo, kdaj in da ni namenjeno ocenjevanju. Vprašala me je še, ali je obvezno, potem sem dodala še, da je za vse učenci v SLO enako in ob istem času in je bilo dovolj).
 
Prispevki
10
Naziv
pripravnik
Zavod
Področje
 1. Osnovna šola
ga. Loborec Škerl je zelo prijazna, pomaga s podvprašanji, skratka super oseba

Šolski okoliš. Kdo ima pravico da prevoza? (tisti, ki so več kod 4 km oddaljeni) Kako se financira prevoz? Kaj pa če se učenec prešola? (tista občina, kjer ima šola sedež, na katero se prepiše)

Kdo ustanavlja šole? Financiranje? Normativ za razred? Ali jih je lahko več kot 28 učencev v razredu? (DA, tisto plus dva varianta). Kaj pa manj kot 28? Kdaj? (Romski otroci in otroci s PP z odločbo)

Kako je s šolanjem učencev na domu? Kako se ga preverja? Kater pravilnik to določa? (pravilnik o preverjanju, ocenjevanju in napredovanju učencev)
 
Prispevki
7
Naziv
Prof. razrednega pouka
Področje
 1. Osnovna šola
1. Učni jezik v SLO.

2. Cilji vzgoje in izobraževanje (naštej vsaj 3).

3. Kdo je glaven na šoli? Ravnatelj (pristojnosti, kdo ga imenuje). Kdo pa imenuje pomočnika ravnatelja?

4.Trajanje OŠ izobraževanja. Ali lahko učenec prej zaključi OŠ kot v 9. letih in v kakšnem primeru?

5. Obvezni in razširjen program.

6. Ali sem videla kdaj predmetnik v šoli in kaj je v njem.

7. Dopolnilni pouk. Kaj narediti, če ima učenec kljub obiskovanju dop. pouka še vedno težave? Pogovor s starši in predlog, da vložijo zahtevek na Zavod za šolstvo k usmerjanju otrok s PP. Kakšen je postopek? Odločba s strani komisije, šola izdela v 30. dneh individualiziran program .
 
Prispevki
7
Zeloo prijazna, nasmejana. Pomaga, namiguje. Če ima dovolj (da vidi, da znaš), te prekine in zastavi novo vprašanje. Sprašuje zelo natančno, detajle.
- Vpis v OŠ: kdaj, za katero šolsko leto, kdo predlaga odložitev, za koliko časa (1 leto), kje vpišemo (šolski okoliš), na podlagi česa ugotoviš, pod kateri okoliš spadaš (stalno ALI začasno preb.)
- Pritožba na oceno.
 
Prispevki
15
Izpraševalka je prijazna, pove nekaj o vprašanju, želi pa videti, da kandidat zna povezovati stvari.

1. Kateri je najpomembnejši zakon za OŠ? Kateri je krovni zakon?

2. Kako se deli program OŠ? Obvezen in razširjen: opisati, podrobneje ŠVN.

3. Kako se javna OŠ financira? Kaj država, kaj lokalna skupnost... To je potem na vezala na delovanje Sveta šole, kako je sestavljen, kdo predlaga, razrešuje ravnatelja, kakšno vlogo ima ministrstvo itd.

4. Šolska dokumentacija: vrste. Nato našteti še splošne dokumente.

5. Učne skupine (opisat zakaj nastanejo, od katerega razreda dalje itd.)

6. Ugovor na oceno ( ni enako kot ugovor na zaključno oceno, tako da pazljivo).
 
Prispevki
6
Naziv
prof. likovne umetnosti
Zavod
osnovni šoli
Področje
 1. Osnovna šola
Koliko učencev je lahko v razredu? Normativi.

Ugovor na oceno.

Priseljenci in izobraževanje

Kateri je krovni zakon?
 
Prispevki
9
Naziv
pripravnica
Področje
 1. Osnovna šola
Prijazna gospa, na začetku lepo pove kako poteka izpit.
1. Strokovni organi šole (našteti in povedati kdo vodi predmetni učiteljski zbor in kdo določi vodjo).
2. Predmetnik - opisati.
3. žal se ne spomnim več
 
Prispevki
9
Področje
 1. Osnovna šola
1. Funkcije ravnatelja.

2. Pedagoški program (obvezni, razširjeni del).

3. Strokovni organi v OŠ, podrobneje programski učiteljski zbor.

4. Učni jezik
 
Prispevki
7
Področje
 1. Osnovna šola
Ravnatelj ima v šoli dve funkciji? Kateri? Pedagoški vodja in poslovodni organ. Katere naloge spadajo h kateri?

Kdo odloča o kandidatu za ravnatelja? Kdo lahko predlaga razrešitev ravnatelja? Koliko let traja mandat ravnatelja? Komu pošlje svet šole predlog za ravnatelja v potrditev? Ministru. Ali mora svet šole mnenje ministra upoštevati? Ne. V katerih primerih se imenuje v. d. ravnatelja? Koliko časa lahko največ traja in kolikokrat zaporedoma? Največ 12 mesecev ali do imenovanja ravnatelja in največ dvakrat zaporedoma isti v. d.

Kakšna je sestava sveta šole?

Na kaj delimo program osnovnošolskega izobraževanja? Na osnovni in razširjeni program. Naštej, kaj spada h kateremu?

Delovna in učna obveznost učitelja. Kaj je ena in kaj druga? Koliko ur tedensko je ena in druga v OŠ.

Kdo so strokovni delavci v šoli?

S kom vse v šoli sodeluje učitelj?
 
Prispevki
4
Naziv
Prof. razrednega pouka
Področje
 1. Osnovna šola
Kje lahko poteka OŠ izobraževnje? (Javne šole, zasebne šole, izobraževanje na domu.)
Učni jezik.
Učne skupine, kdaj se začnejo? (Že v 1. razredu - notranja diferenciacija.)
Kaj storiti, če učenec ne dosega/slabše dosega minimalne standarde? (Dopolnilni pouk, skupinska, individualna pomoč, postopek usmerjanja.)
Normativi v razredu, kdaj se zmanjšajo?
 
Prispevki
13
Naziv
profesorica
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
1. Izobraževanje v OŠ (pojasniti, da je OŠ obvezna od 1.-9.r, se učenca ne more izključiti, učenec, lahko OŠ konča tudi prej ...)

2. Vpis otroka v 1.r. (kdaj šola vpisuje, odložitev šolanja ...)

3. šolski okoliš - pojasniti glede vpisa/prepisa otroka - kako se določa šolski okoliš, iz kje se dobijo podatki + vpr. ali lahko starš vpiše svojega otroka v Maribor ...

4. financiranje OŠ + glede pristojnosti ravnatelja

5. Otroci s posebnimi potrebami (se točno ne spomnem vprašanja - nekaj glede diferencijacije, učne pomoči in prilagajanja učnih metod in oblik)
 
Prispevki
9
Naziv
pripravnica
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
1. Žig šole: kaj vse ima?
2. Napredovanje učencev (glede na vzgojnoizobraževalna obdobja). Kaj se mora zagotoviti učencem, ki ponavljajo razred (individualna in skupinska pomoč ter dopolnilni pouk)?
3. Učne skupine (vse o tem). In notranja diferenciacija.
 
Prispevki
25
Področje
 1. Osnovna šola
Zeloooo prijazna gospa, topla in ne isce neznanja. Ce se zatakne pomaga. Kar brez skrbi.

Navezala je iz vprasanja iz ustave glede pravice do izobrazevanje glede vpisa otrok - februarja se vpise, 3 m prej dobijo domov potrdilo in star more biti otrok 6 let v koledarskem letu

Ucna in delovna obveznost ucitelja. 22 h in 21 h sloveniste, pb 25h in jv 35. Povedala sem tudi koliko traja vsaka ura (45,50,60min). Delovna obveznost je pa 40h

Potem glede ravnatelj. Tukaj je zelela res podrobno kako se imenuje - cel postopek, jaz ga nisem vedela v celoti, ker je bilo v zapiskih bolj na priblizno, kdo ga predlaga in razresuje ter mandat.
 
Prispevki
7
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. kako so OPP opredeljeni v ZOŠ
- našteti
- kaj pa učenci z učno pomočjo (povedala, da prijemajo individualno in skupinsko pomoč in dopolnilni pouk)
2. kdo ustanavlja OŠ, financiranje (kdo financira večji delež - država; kaj financira država in kaj lokalna skupnost)
 
Prispevki
6
Naziv
mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
Zavod
Osnovna šola Naklo
Področje
 1. Osnovna šola
-šolski okoliš
-pravice in dolžnosti učencev, kdaj se učenca lahko prešola
-svet staršev (kdo, naloge)
-ISP (kaj je, komu je namenjena)
-imenovanje ravnatelja (ali mora svet šole upoštevati mnenje ministra - ne, če ne poda mnenja v 30. dneh)
 
Prispevki
3
Naziv
uni.dipl.
Zavod
Področje
 1. Osnovna šola
Odlozitev solanja
Normativi v razredu
Obvezne in neobvezvne vsebine
 
Prispevki
3
Področje
 1. Osnovna šola
Tudi jaz sem imela zelo pozitivno izkušnjo z go. Loborec Škerl, kot moje predhodnice. Pomaga in te vseskozi spodbuja.
Vpis v 1. razred (kdaj, kam in kdo vpiše otroka).
Oblikovanje učnih skupin.
Našteti strokovne organe šole in našteti naloge razrednika.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

 • Zaklenjeno
Izpraševalka mi je postavila naslednja vprašanja: 1. Opišite zakonodajni postopek. 2. Kdo...
Odgovori
2
Ogledi
276
 • Zaklenjeno
Izpraševalka mi je postavila naslednja vprašanja: 1. Opišite program osnovne šole (obvezni in...
Odgovori
2
Ogledi
261
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
1
Ogledi
924
Ima kdo bolj sveža vprašanja glede izpraševalka gospe Remsak,zakonodaja? Lp
Odgovori
0
Ogledi
1.531
Rada bi pohvalila izpraševalko Klinc za ustavno ureditev super gospa ...prijazna in topla. Sama...
Odgovori
0
Ogledi
853

Zadnji prispevki

Na vrhu