Razpis JR za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju VIZ"

Trenutno berete:
Razpis JR za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju VIZ"

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.402
Nazadnje urejeno:

5440-12/2015 JR za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju VIZ"

Datum objave: 27.11.2015
Rok za prejem ponudb: 17.12.2015
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
 • e-pošta: kadriess.mizs(at)gov.si
 • telefon:
  • delavniki med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30
   • Katja Kovačič (01) 400 57 38
   • Vlasta Šemrov (01) 400 52 30

Razpisna dokumentacija:
 1. Besedilo razpisa (doc)
 2. Obrazec za oddajo prijave (doc)
 3. Navodila za prijavo (doc)
 4. Prijavnica za razpis (doc)
 5. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 6. Ocenjevalni list (doc)
 7. Seznam kazalnikov (doc)
 8. Obračun pavšalnega financiranja in časovnica (xls)
 9. Kohezijske statistične občine (xls)
 10. Navodila MIZŠ za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (pdf)
  • Prilogi k navodilom:
   • Priloga 5 (xls)
   • Priloga 8 (xls)
 11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (doc)
 12. Navodila za uporabo modula za vnos podatkov - Priročnik za podporo procesu izvajanja razvojnih programov (MVP) (pdf)

Razpisano sredstev: 5.400.000,00 EUR

Drugi podatki: Pogosta vprašanja in odgovori
-----
Vzeto iz Javni razpisi | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 27. 11. 2015
Direktna povezava:
Koda:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1412
-----

Preberite tudi: Novinarska konferenca: Prva zaposlitev v VIZ in aktualne teme MIZŠ

Tema je odprta za diskusijo
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.402
Vzeto iz:

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z razpisom »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«


POGOSTA VPRAŠANJA KANDIDATOV ZA UČITELJA ZAČETNIKA

Sem diplomant in sem zainteresiran za pridobitev delovnih izkušenj za pristop na strokovni izpit. Kako se lahko prijavim na razpis?

Na razpis se kandidat za učitelja začetnika ne more prijaviti sam, prijavi se lahko le zavod, ki izpolnjuje pogoje za prijavo. Ko zavod ugotovi, da ima zaposlenega strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za izkušenega učitelja, objavi prosto projektno delovno mesto, ki ustreza delovnemu mestu izkušenega učitelja. Kandidat za učitelja začetnika naj bo pozoren na objave prostih projektnih delovnih mest.

Kako lahko izvem, katera šola oz. vrtecse bo prijavil na razpis? Ali ministrstvo razpolaga s seznamom zavodov, ki so zainteresirani za sodelovanje v projektu oziroma s seznamom učiteljev, ki so v kariernem obdobju zadnjega leta pred upokojitvijo?

Presoja sodelovanja na razpisu je v pristojnosti posameznega zavoda in posameznega strokovnega delavca, ki bi izpolnjeval pogoje za izkušenega učitelja, zato ministrstvo s tovrstnimi seznami ne razpolaga. Kandidat za učitelja začetnika naj bo pozoren na objave prostih projektnih delovnih mest.

Vse izpite imam opravljene, le na zagovor diplome še čakam, ali sem lahko kandidat za učitelja začetnika in potrdilo o zaključenem študiju pošljem kasneje?

Ne. Kandidat za učitelja začetnika mora izpolnjevati z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki ga v zavodu opravlja izkušeni učitelj. Izjema je le pridobljena pedagoška, pedagoško-andragoška oziroma specialno pedagoška izobrazba (v nadaljevanju: pedagoško-andragoška izobrazba), če izpolnjuje vse druge pogoje o izobrazbi, predpisane za navedeno delovno mesto. V primeru zaposlitve na projektnem delovnem mestu mora pedagoško-andragoško izobrazbo pridobiti tekom trajanja zaposlitve, sicer ne more opraviti strokovnega izpita, ki je pogoj za nadaljnjo zaposlitev.

Študiram po dvopredmetnem študijskem programu. Diplomo s področja, ki ustreza delovnemu mestu, na katerega se prijavljam, imam, diplome iz drugega dela dvopredmetnega programa pa še ne. Ali lahko kandidiram za projektno delovno mesto?

V skladu z 32.a členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) si pridobi javnoveljavno izobrazbo in dobi diplomo, ki je javna listina, tisti, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev izobrazbe. Iz navedenega izhaja, da lahko pristojni visokošolski zavod izda diplomsko listino šele


takrat, ko posameznik opravi vse obveznosti iz študijskega programa (enopredmetnega ali dvopredmetnega). Izobrazbeni pogoj in s tem pogoj za kandidiranje na projektno delovno mesto izpolnjujete le, če imate zaključen dvopredmetni študijski program v celoti.

Star sem 29 let, vendar bom kmalu dopolnil 30. Ali sem lahko kandidat za učitelja začetnika?

Kandidat za učitelja začetnika mora biti star manj kot 30 let ob vstopu v operacijo, torej na dan
1. 2. 2016. Učitelj začetnik lahko dopolni 30 let tekom trajanja pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu.

Kaj pomeni prva zaposlitev? Ali sem lahko kandidat za učitelja začetnika, če sem tri mesece že delal v šoli in imam tudi druge delovne izkušnje na področjih izven vzgoje in izobraževanja?

Kandidat za učitelja začetnika je lahko tisti, ki nima dovolj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja za prijavo na strokovni izpit, druge delovne izkušnje niso relevantne. Kandidat za strokovni izpit s srednješolsko izobrazbo, ki ni opravljal pripravništva, se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urah opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, ki ni opravljal pripravništva, pa najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. Strokovni delavec lahko uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu tudi:
– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študijskim programom,
– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.
V dvomu, ali imate dovolj ustreznih delovnih izkušenj, se lahko obrnete na se obrnete na go. Kristino Kaučič (tel 01 400 5462), ki je pristojna za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pristop k strokovnem izpitu.POGOSTA VPRAŠANJA ZAVODOV, ZAINTERESIRANIH ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Kot zavod smo zainteresirani za sodelovanje na razpisu. Na kakšen način objavimo prosto projektno delovno mesto? Ali mora šola pripravnika zaposliti, kot da ima prosto delovno mesto? Ali je pripravnik v celoti financiran preko evropskega socialnega sklada in ministrstva?

Zavod v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja objavi prosto projektno delovno mesto, ki ustreza delovnemu mestu izkušenega učitelja, pri čemer so pogoji za učitelja začetnika:

- je oseba stara do vključno 29 let ob predvidenem vstopu v operacijo (torej mora biti kandidat star manj kot 30 let na dan 1. 2. 2016),

- izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki ga v zavodu opravlja izkušeni učitelj, oziroma ki nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialno pedagoške izobrazbe (v nadaljevanju: pedagoško-andragoška izobrazba), a izpolnjuje vse druge pogoje o izobrazbi, predpisane za navedeno delovno mesto,

- išče prvo zaposlitev oziroma ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

Delovno mesto učitelja začetnika ni sistemizirano, zato je v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta je potrebno vnesti razvezni pogoj, da se zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran.

V primeru izbora bo zaposlitev v celoti financirana iz razpisanih ESS sredstev (80 % iz evropskih sredstev in 20 % slovenska udeležba).

Kdo v zavodu naj bo koordinator projekta?

Koordinator projekta naj bo oseba, ki bo v zvezi s projektom dosegljiva za komuniciranje z ministrstvom.

Ali se v primeru uspešne prijave na razpis pogodba o zaposlitvi z učiteljem začetnikom sklene od datuma, ki ga določi ministrstvo, ali lahko datum začetka opravljanja dela določiti zavod?

Začetek opravljanja dela je določen z razpisom, in sicer 1. 2. 2016. Datuma ni mogoče spreminjati.

V razpisu piše, da se pogodba o zaposlitvi učitelja začetnika sklene z začetkom opravljanja dela
1. 2. 2016, v 26. točki razpisa pa, da bodo prijavitelji o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Rok za oddajo prijave je 17. 12. 2015. Kako je s tem?


Z javnim razpisom je določen rok za oddajo prijave 17. 12. 2015 in začetek opravljanja dela s
1. 2. 2016. 60-dnevni rok za obveščanje o izidu javnega razpisa je maksimalni zakonski rok. Zaradi časovne stiske bodo roki za obravnavo vlog kratki.

Ali bo morala šola mesečno zalagati denar, ki ga bo ministrstvo nato povrnilo po izdanem zahtevku?


Razpis predvideva predplačila, zato šoli ne bo potrebno zalagati denarja. Ministrstvo bo na podlagi zahtevka za izplačilo predplačila nakazalo sredstva za obdobje do treh mesecev. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo (11. tč. JR).

Če se financiranje ukine, ali se lahko pogodba z učiteljem začetnikom prekine?

Financiranje bo urejeno s pogodbo o sofinanciranju in se predvidoma ne bo ukinilo. Morebitna odstopanja od pogodbenih določil se bodo urejala z aneksi. Posledično se bodo morebitne spremembe urejale tudi z učiteljem začetnikom.

Če se učitelja začetnika zaposli s 1. 2. 2016, ali se mu med poletnimi počitnicami pogodba prekine?

Zaposlitev učitelja začetnika traja 10 mesecev od 1. 2. 2016, vključeni so tudi letni dopusti.

Glede na besedilo razpisa nas zanima, ali se za pravočasno oddano prijavo šteje dokumentacija, ki je oddana dne 17. 12. 2015 do 12h priporočeno na pošti in le ta prispe na ministrstvo šele naslednji dan (18. 12.)?

Kot pravočasno bodo upoštevane prijave, ki bodo najkasneje do 17. 12. 2015 do 12 ure, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Posledično prijave, ki bodo 17. 12. 2015 do 12 ure oddane priporočeno, ne bodo upoštevane, ker bodo na ministrstvo prispele po navedenem roku.

V zavodu je zaposlen strokovni delavec, ki bo izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine že v mesecu maju. Ali lahko kljub temu opravlja delo kot izkušeni učitelj?

Zakon za uravnoteženje javnih financ določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ-2). V istem členu določa tudi, da je možno kljub izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine nadaljevati delovno razmerje in javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja. V dogovoru o nadaljevanju delovnega razmerja se določi tudi trajanje delovnega razmerja. Ob upoštevanju zahtev projekta se takemu izkušenemu učitelju omogoči podaljšanje delovnega razmerja tako, da se bo ob izteku pogodbe o zaposlitvi učitelja začetnika ta zaposlil na delovnem mestu, ki se sprosti z upokojitvijo izkušenega učitelja.
 
Prispevki
10
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
V besedilo razpisa nikjer ne piše o zaposlitvi za NEDOLOČEN čas: "po opravljenem strokovnem izpitu in upokojitvi izkušenega učitelja pa sklenili pogodbo o zaposlitvi za isto delovno mesto, za katerega so se usposabljali in ki se bo z upokojitvijo izkušenega učitelja sprostilo."

Kaj zdaj to pomeni? Ali pa si jaz to preveč optimistično razlagam :)
 
Prispevki
9
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
jeeej dočakali smo ga.. zdj pa samo da še vidimo naval javnih razpisov šol, ki bodo lahko kandidirali na razpisu :D
 
Prispevki
262
ja takrat je bilo rečeno nedoločen čas, sam če nekoga ima že tam je logiš da ga bo vzel, razen če bo res začetnik kako hudo napako naredil...mene zanima, če bodo šole sploh šle v to in če bodo kje na vidnem mestu objavile prosto mesto...
 
Prispevki
3
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
S spoštovanjem do vseh kolegov (bodočih) učiteljev, ampak to, da si lahko star samo do 30 let se vam zdi pošteno?glede na to, da izpadem ravno zato ker sem letos dopolnila 30...
 
Prispevki
14
Naziv
profesorica zgodovine
Področje
 1. Gimnazija
Nepravično. Res podn od podna. Hvala Slovenija - moja država. Za ene je treba poskrbet. Drugim pa vzet še tiste majcene možnosti. Žal mi je, da sem opravljala pripravništvo, in to ravno v tistem obdobju, ko plačano sploh obstajalo ni. Pa tudi drugače bi mi bilo žal. Tudi jaz bi si želela takšne možnosti - direktno služba iz faksa - neuresničljive sanje velike večine! Že tako ni praktično nič razpisov, zdaj jih bo za nas bedake še manj. Neverjetno. Za nekoga priložnost, za druge klofuta - a to pa ni važno, o tem pa gospa ministrica nič... SVINJARIJA.
 
Prispevki
82
Naziv
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Zavod
brezposelna
Področje
 1. Vrtec
Kje pa bodo objavljeni vrtci in šole, katere se bodo na razpis prijavile?
 
Prispevki
82
Naziv
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Zavod
brezposelna
Področje
 1. Vrtec
Nekje bodo razpisi saj kak bi drugače znali katere šole in vrtci ustrezajo pogojem. Najverjetneje bo na zavodu objavljeno.
 
Prispevki
7
Naziv
prof. razrednega pouka
Področje
 1. Osnovna šola
Jaz ne razumem najbolj. Na kak način bi se mi zdaj lahko prijavili na ta razpis oz. kako bi naj to vse potekalo?
 
Prispevki
82
Naziv
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Zavod
brezposelna
Področje
 1. Vrtec
Ja saj mene to tudi zanima. Nekje more biti nek razpis da vidimo katere ustanove se bodo sploh prijavile na razpis.
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.402
Nekje bodo razpisi saj kak bi drugače znali katere šole in vrtci ustrezajo pogojem. Najverjetneje bo na zavodu objavljeno.
Jaz ne razumem najbolj. Na kak način bi se mi zdaj lahko prijavili na ta razpis oz. kako bi naj to vse potekalo?
Ja saj mene to tudi zanima. Nekje more biti nek razpis da vidimo katere ustanove se bodo sploh prijavile na razpis.
Preberite pogosta vprašanja v tem prispevku: Razpis - JR za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju VIZ"

Med drugim piše:

Sem diplomant in sem zainteresiran za pridobitev delovnih izkušenj za pristop na strokovni izpit. Kako se lahko prijavim na razpis?

Na razpis se kandidat za učitelja začetnika ne more prijaviti sam, prijavi se lahko le zavod, ki izpolnjuje pogoje za prijavo. Ko zavod ugotovi, da ima zaposlenega strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za izkušenega učitelja, objavi prosto projektno delovno mesto, ki ustreza delovnemu mestu izkušenega učitelja. Kandidat za učitelja začetnika naj bo pozoren na objave prostih projektnih delovnih mest.

Kako lahko izvem, katera šola oz. vrtecse bo prijavil na razpis? Ali ministrstvo razpolaga s seznamom zavodov, ki so zainteresirani za sodelovanje v projektu oziroma s seznamom učiteljev, ki so v kariernem obdobju zadnjega leta pred upokojitvijo?

Presoja sodelovanja na razpisu je v pristojnosti posameznega zavoda in posameznega strokovnega delavca, ki bi izpolnjeval pogoje za izkušenega učitelja, zato ministrstvo s tovrstnimi seznami ne razpolaga. Kandidat za učitelja začetnika naj bo pozoren na objave prostih projektnih delovnih mest.

Torej, spremljajte objave prostih projektnih delovnih mest.
 
Prispevki
75
Naziv
prof. razrednega pouka (UN)
Zavod
Nikjer
Področje
 1. Gimnazija
Prispevki
66
Področje
 1. Vrtec
To velja samo za diplomante: Učitelje, vzgojitelje in socialne delavce. Na žalost NE za pomočnike vzgojiteljev :( Edino, če so kaj spreminjali pa sem kaj spregledala vendar dvomim...
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

 • Članek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost vabi vodje raziskovalnih programov in projektov k...
Odgovori
0
Ogledi
71
 • Članek
Svet Evropske Unije je 26. novembra 2021 sprejel sklepe o upravljanju evropskega raziskovalnega...
Odgovori
0
Ogledi
156
 • Članek
Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v rubriki Javne objave z dne 16...
Odgovori
0
Ogledi
79
 • Članek
Z Zavoda RS za šolstvo vas vabijo, da skupaj sooblikujete vsebinsko podobo Cankarjevega...
Odgovori
0
Ogledi
227
 • Članek
Namen javnega poziva je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko...
Odgovori
0
Ogledi
265
 • Članek
Za sofinanciranje vsebin je ministrica prof. dr. Simona Kustec izbrala 300 programov 72...
Odgovori
0
Ogledi
172

Zadnji prispevki

Na vrhu